Pravidla soutěže

1. JAK HRÁT

 1. 1.1. Společnost Kontex Trade International, s.r.o. vyhlašuje soutěž “Soutěž s 30 % slevou na poplatek”, která je určena pro všechny stávající a nové klienty, kteří v období od 02. 08. 2021 do 15. 09. 2021 požádají o půjčku Půjčka7 ve výši minimálně 1 000,- Kč na 7 dní a včas a řádně je splatí, čímž se kvalifikují do soutěže
  1. a) Výhercem hlavní ceny se stane jeden klient, který si s využitím speciálního slevového kódů vezme půjčku ve výši minimálně 1 000,- Kč na období minimálně 7 dní, kterou uhradí včas a řádně a zároveň v den slosování nebude v prodlení s žádnou další půjčkou.
 2. 1.2. Jak se zúčastnit ve 2 krocích:
  1. 1.2.1. Zažádejte o půjčku on-line na www.pujcka7.cz, nebo ve své „Klientské zóně“ s uvedením slevového kódu ST30, který najdete na našich stránkách.
  2. 1.2.2. Kvalifikujte se do soutěže tím, že svoji půjčku, o kterou jste požádali v kvalifikačním období mezi 02. 08. 2021 a 15. 09. 2021 v tomto období i řádně uhradíte.
 3. 1.3. Kdo jsme
  1. Společnost Kontex Trade International, s.r.o. je silná a stabilní společnost, která patří na českém finančním trhu mezi nejvýznamnější nebankovní poskytovatele krátkodobých úvěrových produktů a služeb. Dlouhodobou strategií společnosti Kontex Trade International, s.r.o. je poskytování kvalitních finančních produktů dostupných široké veřejnosti s cílem být klientovou první volbou.

2. PRAVIDLA

 1. 2.1. Pořadatel soutěže
  1. Pořadatelem soutěže je společnost Kontex Trade International, s.r.o. se sídlem Na Okruhu 488/27, PSČ 14200 Praha 4, IČ: 24827061.
 2. 2.2. Doba a trvání
  1. Soutěž je považována za zahájenou jejím vyhlášením na www.pujcka7.cz, tj. 02. 08. 2021. Kvalifikační období do soutěže bude ukončeno 15. 09. 2021 ve 23:59. Vyhlášení výherců soutěže proběhne dne 30. 09. 2021.

3. SPECIFIKACE AKCE

 1. 3.1. Soutěžící
  1. 3.1.1. Akce se mohou zúčastnit všichni stávající a noví klienti, kteří v kvalifikačním období zažádají o půjčku Půjčka7, která jim bude následně schválena, a zároveň ji v tomto období řádně splatí, čímž se kvalifikují do soutěže. Součástí splnění podmínek je odsouhlasení zpracování údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v pl. zn. dle dokumentu „Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji“.
  2. 3.1.2. Akce se nesmí zúčastnit – a nemají nárok na výhru – zaměstnanci společnosti Kontex Trade International, s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.
  3. 3.1.3. Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.
 2. 3.2. Podmínky akce
  1. Účastníkem soutěže se stane každý stávající a noví klient společnosti Kontex Trade International, s.r.o., který si v kvalifikačním období zažádá o alespoň jednu půjčku Půjčka7 s využitím speciálního slevového kuponu, která bude následně i schválena a do skončení kvalifikačního období půjčku uhradí včas a řádně. Všichni klienti, kteří splní uvedené podmínky, se tak kvalifikují do soutěže. Více včas uhrazených půjček během kvalifikačního období účastníkovi dává možnost větší šance k výhře.
 3. 3.3. Výhra
  1. Klienti, kteří se kvalifikovali, budu zařazeni do slosování, které proběhne po ukončení kvalifikačního období. Pořadatel se zavazuje provést slosování čestně. Slosování bude provedeno elektronicky náhodným výběrem z databáze účastníků, kteří se kvalifikovali do Soutěže.
   Hlavní cenou je Tablet Huawei MediaPad T3 10 32GB
   O výhře bude výherce informován telefonicky a e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci na stránkách společnosti Kontex Trade International, s.r.o. www.pujcka7.cz.
 4. 3.4. Předání výhry
  1. Výhra bude klientovi předána kurýrem. O výhře je pořadatel povinen informovat 3x opakovaně e-mailem nebo telefonicky. V případě, že žádný z těchto kontaktů nebude funkční, bude výhra předána dalšímu výherci splňující podmínky akce uvedené v odstavci 3.2.. V případě předání výhry náhradníkovi ztrácí původní výherce nárok na výhru.
  2. Platnost výhry je 3 měsíce od doručení oznámení.

4. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

 1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků akce. Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi akce, který je oprávněn ji udělit jinému výherci.

  Pořadatel akce je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

5. PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, škodám způsobeným selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

  Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost. Na vydání výhry v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.

  Pořadatel neodpovídá za nedoručení žádosti a oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy účastníků soutěže, respektive výherce, oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky soutěžících, respektive výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně pořadatele.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Registrací v žádosti o půjčku dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. Stane-li se soutěžící výhercem, uděluje pořadateli souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro komerční účely. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, ROZHODNÉ PRÁVO

 1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se zveřejněnou akcí.

  Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly.

  Tato pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webových stránkách www.pujcka7.cz. Tato pravidla jsou platná od 02. 08. 2021 a jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

  Tato pravidla a právní vztahy mezi pořadatelem a účastníky soutěže se řídí právním řádem České republiky.


V Praze dne 02. 08. 2021