ID uživatele Heslo

Půjčka online – ihned a jednoduše.
Rychlá půjčka za 15 minut - PŮJČKA 7

ČÁSTKA
TERMÍN
Vybral/a jste si
 na
Poplatek za půjčku
Splatná částka
-

Máte dotazy?

+420 774 725 078
info@pujcka7.cz

Pracovní doba

Po-Pa: 8:00-17:00
So, Ne: zavřeno


Kontakty

Praha 4, Na Okruhu 488/27 
PSČ: 142 00
Tel.:+ 420 774725078      
Tel.:+ 420 222764979
Jméno skype: pujcka7.cz
E-mail:   info@pujcka7.cz
IČ organizace: 248 27 061

Pomohli jsme Vám? Klikněte sem.

FaceBook

Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Ochrana osobních údajů
Jak si prodloužit půjčku

Jak získat online půjčku?

Vyplňte přesně všechny požadované údaje
Rodné číslo (bez lomítka):
Jméno a příjmení (používat české znaky):
Vaše banka:
Email:
(pro zasílání dočasného hesla)
Číslo mobilního telefonu:
(pro zasílání ID klienta)
  
Pozorně si přečtěte podmínky Smlouvy o půjčku

Společnost Kontex Trade International s.r.o., dále ve smlouvě jen věřitel a fyzická osoba, rodné číslo [Vaše rodné číslo], dále jen klient uzavírají tuto smlouvu:

Společnost Kontex Trade International s.r.o. (dále jen „věřitel“) poskytuje svým klientům nebankovní půjčky a zakládá své obchodní vztahy s nimi na vzájemné důvěře a dodržování příslušných právních předpisů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří obecný právní rámec pro uzavírání obchodů a poskytování služeb ze strany věřitele jeho klientům a jsou nedílnou součástí každé smlouvy o půjčce sjednané s věřitelem.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro veškeré smluvní vztahy mezi Věřitelem a jeho klienty.

1.2. Smlouva o půjčce se vedle těchto Všeobecných obchodních podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smluvní typ smlouvy o půjčce a ustanoveními o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku podle § 54a a násl. občanského zákoníku.

1.3. Věřitel se může stát navrhovatelem uzavření smlouvy o půjčce a po akceptaci návrhu ze strany klienta a po poskytnutí půjčky klientovi je věřitelem ze smlouvy o půjčce. Klient je akceptantem návrhu na uzavření smlouvy o půjčce a po poskytnutí půjčky věřitelem je dlužníkem ze smlouvy o půjčce. Uzavřením smlouvy o půjčce přenechává věřitel klientovi peněžní prostředky ve formě půjčky a klient se zavazuje věřiteli za podmínek smlouvy o půjčce a těchto Všeobecných obchodních podmínek poskytnutou půjčku vrátit a zaplatit poplatek za její poskytnutí.

1.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kterékoli smlouvy či jiného ujednání mezi věřitelem a jeho klientem. Podmínkou vzniku jakéhokoli smluvního vztahu mezi věřitelem a jeho klientem je souhlas klienta s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Definice základních pojmů

2.1. Osobní údaje – informace, které souvisí s klientem, jehož totožnost může být přímo či nepřímo identifikována pomocí takových údajů jako je rodné číslo, jméno, příjmení, adresa skutečného / deklarovaného místa pobytu, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, číslo mobilního telefonu aj.

2.2. Celková výše půjčky – celková výše dosud nesplacených půjček.

2.3. Všeobecné obchodní podmínky – podmínky, kterými jsou vymezena práva a povinnosti věřitele, jako poskytovatele půjčky, a jeho klienta, jako příjemce půjčky, podmínky poskytnutí a splacení půjčky, právní důsledky v případě neplnění podmínek půjčky, postupy při zrušení smlouvy o půjčce, jakož i další podmínky.

2.4. Správa dat – jakákoli činnost prováděná s osobními údaji klientů věřitele: sběr, záznam, uchování, třídění, provádění změn (doplnění či opravy), poskytování, použití, vyhledávání nebo jiná činnost či soubor činností.

2.5. Elektronické kanály – předávání informací nebo provádění jiných činností pomocí internetu nebo mobilního telefonu.

2.6. Sekce Příjemce úvěru systému – webový systém věřitele, pomocí kterého si může zaregistrovaný a přihlášený klient vybrat výši půjčky a provádět veškeré činnosti spojené se získáním půjčky či informací o ní.

2.7. Splatná částka – součet částek jistiny půjčky a poplatku za poskytnutí půjčky, kterou je klient povinen uhradit po uplynutí termínu splatnosti půjčky.

2.8. Individuální podmínky – podmínky smlouvy o půjčce, na jejíž přípravu mohl mít klient vliv podáním žádosti a výběrem jedné z variant půjčky nabídnutých věřitelem. Za Individuální podmínky jsou považovány: výše půjčky, poplatek za poskytnutí půjčky, počet splátek, doba trvání půjčky a periodicita splátek.

2.9. Půjčka – peněžní částka, kterou věřitel poskytne klientovi na základě individuálně sjednaných podmínek.

2.10. Klient – fyzická osoba ve věku minimálně 21 (jedenadvacet) let s trvalým pobytem v České republice, která má zájem o využití práva nebo využil práva na získání půjčky a užívá dalších práv, která poskytuje smlouva o půjčce.

2.11. Den splacení půjčky – den v měsíci, do kdy je klient povinen splatit splatnou částku.

2.12. Doba splacení půjčky – doba ode dne získání půjčky do dne úplného splacení půjčky.

2.13. Poplatek za půjčku – částka, kterou klient musí zaplatit věřiteli za poskytnutí půjčky.

2.14. Žádost o půjčku – část smlouvy o půjčce, kterou klient mohl ovlivnit, a ve které klient uvede zvolený typ půjčky, poplatek za poskytnutí půjčky, den splacení půjčky a dobu trvání půjčky.

2.15. Podání žádosti o půjčku – žádost podaná klientem v sekci příjemce půjčky elektronickými kanály, způsoby popsanými v bodě 5.1, a to ve věci poskytnutí půjčky jím zvolených a stanoveným způsobem potvrzených podmínek, v souladu s postupem uvedeným v článku 5, čímž byla vyjádřena vůle klienta tuto půjčku přijmout.

2.16. Prodloužení půjčky – žádost o prodloužení termínu půjčky s uvedením nového termínu, podaná v sekci příjemce půjčky elektronickými kanály, kterou klient potvrdí heslem, a to po předchozím zaplacení poplatku za poskytnutí půjčky a sankčních poplatků, jestliže vznikne povinnost pro toto plnění; za prodloužení půjčky se platí nový poplatek za poskytnutí půjčky, jehož výše závisí na době trvání nově zvoleného termínu splatnosti půjčky.

2.17. Poplatek za prodloužení půjčky - částka, kterou je klient povinen zaplatit věřiteli za používání půjčky při prodloužení termínu splatnosti půjčky.

2.18. Doba pro prodloužení půjčky – termín uvedený na webové stránce, do kterého si klient může prodloužit termín půjčky po zaplacení poplatku za prodloužení půjčky.

2.19. Podmínky půjčky – výše konkrétní půjčky, termín splatnosti půjčky, poplatek za poskytnutí půjčky, den splátek, výše splátek a další podmínky.

2.20. Poplatek za změnu podmínek půjčky – částka, kterou je klient povinen zaplatit věřiteli za změnu podmínek půjčky s výjimkou termínu splatnosti, je stanovena na 1 Kč.

2.21. Věřitel - společnost Kontex Trade International s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Okruhu 488/27, PSČ 142 00, IČ: 24827061.

2.22. Termín splatnosti půjčky – doba, během níž musí klient splatit věřiteli splatnou částku.

2.23. Splátka – určitá peněžní částka, zaplacená klientem věřiteli na základě smlouvy o půjčce.

2.24. Sankční poplatky – peněžní částka stanovená Všeobecnými obchodními podmínkami (smluvní pokuty), k jejímuž uhrazení se klient zavázal, a kterou je povinen zaplatit věřiteli v případě včasného neplnění podmínek smlouvy o půjčce.

2.25. Registrační poplatek – jednorázový poplatek, který musí zaplatit klient za účelem potvrzení registračních údajů. Výše registračního poplatku, kterou stanovuje věřitel, je uvedena na webových stránkách věřitele. Registrační poplatek se nevrací bez ohledu na to, jestli půjčka bude klientovi po vyhodnocení jeho platební schopnosti poskytnuta.

2.26. Smlouva o půjčce – smlouva uzavřená mezi věřitelem a klientem, ve které se věřitel zavazuje, po posouzení platební schopnosti klienta poskytnout klientovi půjčku podle podmínek stanovených touto smlouvou. V případě, že klientovi bude půjčka poskytnuta, se klient zavazuje tuto půjčku a veškeré splatné částky podle podmínek stanovených touto smlouvou věřiteli splatit.

2.27. Strana – věřitel nebo klient.

2.28. Strany – společně věřitel i klient.

2.29. Prostředky pro potvrzení totožnosti – identifikační kód, který věřitel přidělí klientovi (dále – ID klienta), heslo klienta, číslo mobilního telefonu klienta, e-mailová adresa klienta a kód:

2.29.1. ID klienta – unikátní a neměnná posloupnost čísel, vygenerovaná věřitelem za účelem toho, aby věřitel mohl identifikovat klienta a klient se tak mohl přihlásit do sekce příjemce půjčky v elektronickém systému věřitele. Tímto se klientovi uděluje právo k využívání služeb, zajišťovaných věřitelem v rámci smlouvy o půjčce.

2.29.2. Dočasné heslo klienta – posloupnost čísel vygenerovaná věřitelem, která je určená k identifikaci klienta, a kterou si klient po prvním přihlášení do sekce příjemce půjčky elektronického systému věřitele musí změnit.

2.29.3. Číslo mobilního telefonu klienta – číslo mobilního telefonu, které klient nahlásil věřiteli.

2.29.4. E-mailová adresa klienta – e-mailová adresa, kterou klient nahlásil věřiteli.

2.29.5. Kód – kód smlouvy o půjčce vygenerovaný automaticky v algoritmu MD5 pomocí 15 symbolů (unikátní a neměnná posloupnost symbolů (písmen nebo čísel), do které se zakóduje text podmínek smlouvy a rodné číslo zadané při registraci), který se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci klienta a potvrzuje, že text smlouvy o půjčce je chráněn, a také slouží pro potvrzení/podepsání smlouvy o půjčce, tedy jako projev vůle klienta.

2.30. Webové stránky – internetové stránky věřitele www.pujcka7.cz.

2.31. Třetí osoba - každá fyzická nebo právnická osoba, která není považována za stranu smlouvy o půjčce.

3. Práva a povinnosti stran

3.1. Věřitel se zavazuje, po dobu platnosti smlouvy o půjčce poskytovat klientovi půjčky, a to v pracovní době věřitele, a klient se zavazuje splatit věřiteli poskytnuté půjčky a zaplatit mu poplatek za poskytnutí půjčky, jakož i případné sankční poplatky.

3.2. Povinnost věřitele se považuje za splněnou převedením částky půjčky na klientem označený bankovní účet.

3.3. Věřitel je povinen:

3.3.1. Poskytovat půjčku včas;

3.3.2. Informovat předem, a to nejdéle 96 (devadesát šest) hodin před připravovanou změnou klienta e-mailem o tom, že se změní způsob poskytování služeb, Všeobecné obchodní podmínky nebo údaje věřitele;

3.3.3. Informovat klienta o jeho závazcích vůči věřiteli zasíláním SMS zpráv na číslo mobilního telefonu klienta, jakož i zasíláním oznámení na e-mail klienta; Klient bude informován o výši dluhu:

3.3.3.1. před uplynutím termínu pro splacení půjčky

3.3.3.2. minimálně jedenkrát týdně po uplynutí termínu pro splacení půjčky, a to až do uplynutí termínů popsaných v bodě 9.2;

3.3.4. Informovat klienta o přeplatcích vzniklých u věřitele zasláním SMS zprávy na číslo mobilního telefonu klienta nebo zasláním oznámení na e-mailovou adresu klienta, a to nejdéle do 14 (čtrnácti) dnů od vzniku přeplatku;

3.3.5. Zajistit ochranu osobních údajů klienta, jejich řádnou správu a užívání jen za tím účelem, pro který byly získány;

3.3.6. Uchovávat, shromažďovat a spravovat informace o činnostech klienta na pevném disku serveru v kódovaném formátu.

3.4. Věřitel je oprávněn:

3.4.1. Před poskytnutím půjčky vyhodnotit platební schopnost klienta a odmítnout poskytnout půjčku, jestliže se domnívá, že klient nebude schopný vhodně a včas plnit své závazky vyplývající ze smlouvy o půjčce;

3.4.2. Přenechat třetím osobám bez souhlasu klienta pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce, avšak nejdříve po uplynutí 40 (čtyřiceti) dnů od lhůty splatnosti půjčky;

3.4.3. Na základě smlouvy s třetí osobou postoupit třetí osobě práva a povinnosti klienta vyplývající ze smlouvy o půjčce, avšak nejdříve po uplynutí 40 (čtyřiceti) dnů od lhůty splatnosti půjčky;

3.4.4. Předat do zástavy třetím osobám pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce, pokud to nezhorší situaci klienta, avšak nejdříve po uplynutí 40 (čtyřiceti) dnů od lhůty splatnosti půjčky;

3.4.5. Po předchozím informování klienta způsobem uvedeným v bodě 3.3.2. změnit z důvodu vážných ekonomických okolností nebo v případě změny právních předpisů České republiky tyto Všeobecné obchodní podmínky, jestliže změna podmínek neporuší práva klienta a ve větší míře neztíží plnění jeho závazků vůči věřiteli;

3.4.6. Postoupit třetí osobě způsoby neuvedenými v bodech 3.4.1.-3.4.5. práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce, nebo prodat této osobě pohledávku za klientem, avšak nejdříve po uplynutí 40 (čtyřiceti) dnů od lhůty splatnosti půjčky;

3.5. Zjišťovat totožnost klienta v případě provádění úkonů pomocí elektronických kanálů

3.5.1. Jestliže jsou úkony prováděny přes internet – pomocí ID přiděleného klientovi a hesla vytvořeného klientem.

3.5.2. Jestliže jsou úkony prováděny pomocí mobilního telefonu – na základě ID přiděleného klientovi a telefonního čísla klienta.

3.6. Klient je povinen:

3.6.1. Splatit včas půjčku, kterou mu poskytl věřitel, zaplatit poplatek za poskytnutí půjčky a případné sankční poplatky;

3.6.2. Neprozrazovat žádné třetí osobě opatření používaná věřitelem pro ověření totožnosti klienta;

3.6.3. Informovat ihned písemně nebo pomocí informačních kanálů věřitele o tom, že prostředky ověření totožnosti klienta se staly známými třetí osobě nebo o svém důvodném podezření, že mohou být odhaleny.

3.6.4. Nepostupovat bez písemného souhlasu věřitele svoje práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce třetím osobám.

3.6.5. Při ztrátě ID nebo hesla informovat věřitele způsobem uvedeným v bodě 8.1.1.

3.6.6. Při změně jména, příjmení nebo dalších údajů klienta, uvedených ve smlouvě informovat věřitele způsobem uvedeným v bodě 8.2.2.

3.6.7. Při změně telefonního čísla klienta informovat o tom věřitele a uhradit poplatek ve stejné výši jako za změnu podmínek smlouvy o půjčce. Tuto platbu musí klient provést ze svého osobního účtu. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo a do textového pole napsat nové telefonní číslo, na které bude klientovi zasláno nové ID.

3.6.8. Při změně e-mailové adresy klienta informovat o tom věřitele, zadat novou adresu do systému věřitele v sekci „Moje data“ a potvrdit uvedením hesla. Jestliže se klient nemůže přihlásit do sekce příjemce půjčky v systému věřitele, je potřeba uhradit poplatek ve stejné výši jako za změnu podmínek smlouvy o půjčce. Tuto platbu musí klient provést ze svého osobního účtu. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo a do textového pole napsat novou e-mailovou adresu, na kterou bude klientovi zasláno nové heslo.

3.6.9. Při změně adresy skutečného / deklarovaného místa pobytu nebo zaměstnavatele klienta informovat o tom věřitele, zadat změněné údaje do sekce příjemce půjčky „Moje data“ systému věřitele a potvrdit údaje heslem.

3.7. Klient je oprávněn:

3.7.1. Získat včas půjčku, jestliže dodrží podmínky smlouvy o půjčce a nebude mít problémy s platební schopností;

3.7.2. Prodloužit termín půjčky na nově zvolené datum, jestliže po uplynutí termínu splacení půjčky zaplatí poplatek za poskytnutí půjčky (včetně případných sankčních poplatků) a podá žádost o prodloužení termínu půjčky v sekci příjemce půjčky systému věřitele;

3.7.3. V případě zhoršení finanční situace klienta a po uplynutí termínů popsaných v bodě 9.2. požádat přes elektronické kanály, doporučeným dopisem nebo faxem věřitele o sestavení splátkového kalendáře pro úhradu vzniklého dluhu po částech a podat věřiteli písemnou žádost s dokumenty, které dokazují zhoršení finanční situace;

3.7.4. Sjednaným způsobem vypovědět smlouvu o půjčce.

3.7.5. Využívat služeb věřitele poskytovaných elektronickými kanály, pokud řádně sjednal smlouvu o půjčce. Veškeré činnosti a potvrzení klienta, vykonané s využitím prostředků pro ověření totožnosti jsou srovnatelné s dohodami uzavřenými písemnou formou a mají stejné právní účinky jako písemné dokumenty stvrzené podpisem, jsou-li opatřeny zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

3.7.6. Klient může využívat služeb věřitele jím stanoveným způsobem a v pracovní době, jak je uvedeno na Internetu. Věřitel má právo měnit podle svého uvážení čas a způsob poskytování služeb, a to po předchozím informování klienta a po zveřejnění této informace na Internetu, nejméně 5 (pět) pracovních dnů před provedením změny.

4. Postup při uzavření smlouvy

4.1. Registrace:

4.1.1. Klient je před potvrzením podmínek smlouvy povinen:

4.1.1.1. Do registračního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách věřitele, uvést své rodné číslo, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, adresu skutečného / deklarovaného místa pobytu, druh osobního dokladu, číslo osobního dokladu, název zaměstnavatele, adresu zaměstnavatele a pracovní zařazení; uvést svůj souhlas / nesouhlas s tím, aby věřitel za účelem přímého marketingu nakládal s jeho osobními údaji uvedenými v podmínkách smlouvy o půjčce a potvrdit, že se s podmínkami smlouvy o půjčce řádně seznámil a souhlasí s nimi.

4.1.1.2. Potvrdit registraci a uhradit registrační poplatek, který musí být uhrazen pouze z osobního účtu klienta, na který si klient přeje poukázat půjčku. Povinné údaje při platbě registračního poplatku: název příjemce, číslo účtu příjemce, vygenerované variabilní a specifické symboly, částka, text potvrzení smlouvy „Potvrzuji sml.[ kód MD5 vygenerován věřitelem]”. Účel platby (text s vygenerovaným kódem) obdrží klient na webových stránkách věřitele po vyplnění registračního formuláře.

4.1.1.3. Správně zaplacený Registrační poplatek nebo Poplatek za uzavření nové smlouvy nezavazuje Poskytovatele půjčky k tomu, aby bezpodmínečně poskytl požádovanou půjčku.

4.1.1.4. Tím, že klient zaplatil registrační poplatek s uvedením správných platebních údajů a věřitel tento registrační poplatek zaúčtoval, se považují podmínky smlouvy o půjčce za oběma stranami elektronickými kanály podepsané.

4.1.1.5. Po podpisu smlouvy o půjčce zašle věřitel klientovi SMS zprávu s uvedením jeho ID, a to na číslo mobilního telefonu, které klient uvedl v registračním formuláři, a na e-mailovou adresu, kterou klient uvedl v registračním formuláři zašle dočasné heslo.

4.1.2. Postup při změně podmínek smlouvy o půjčce

4.1.2.1. Registrovaný klient, který má zcela splněné své závazky, vyplývající z dříve podepsané smlouvy o půjčce, a který chce podat novou žádost o půjčku, postupuje při provedení změny podmínek smlouvy následujícím způsobem:

4.1.2.1.1. Klient přečte a potvrdí, že se seznámil s podmínkami smlouvy o půjčce a vyjádří svůj souhlas/nesouhlas se změnou podmínek smlouvy o půjčce zaškrtnutím/nezaškrtnutím políček u potvrzovaných textů, a poté kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“;

4.1.2.1.2. Klient uhradí poplatek za změnu podmínek, a to pouze z osobního bankovního účtu, na který si přeje poukázat novou půjčku, čímž potvrdí smlouvu o půjčce. Poplatek musí být zaplacen na bankovní účet věřitele. Povinné platební údaje: název příjemce, číslo účtu příjemce, identifikační číslo příjemce, částka a účel platby – unikátní text s potvrzením smlouvy o půjčce, tj. „Potvrzuji souhlas s podmínkami smlouvy, jejichž kód je [kód vygenerovaný věřitelem]“;

4.1.2.1.3. Po správném zaplacení poplatku za změnu podmínek smlouvy o půjčce je mezi stranami elektronickými kanály změna podmínek smlouvy o půjčce řádně podepsána.

5. Postup při poskytnutí půjčky

5.1. Podání a potvrzení žádosti o půjčku elektronickými kanály.

5.1.1. Klient, který chce získat půjčku, podá věřiteli žádost, která může být podána dvojím způsobem:

5.1.1.1. zvolením si podmínek žádosti o půjčku na Internetu, tj. v sekci Příjemce půjčky, a jejich potvrzením pomocí hesla, po kliknutí na tlačítko „Podat žádost“ se považuje žádost o půjčku za podanou;

5.1.1.2. zasláním podmínek žádosti o půjčku věřiteli ve formě SMS zprávy z čísla mobilního telefonu klienta způsobem uvedeným na Internetu a jejím potvrzením pomocí kódu žádosti o půjčku získaného od věřitele;

5.2. Poskytnutí půjčky:

5.2.1. Poté, co klient podal a potvrdil žádost o půjčku a věřitel posoudil platební schopnost klienta, se věřitel zavazuje nejdéle do 1 hodiny v pracovní době věřitele oznámit klientovi své rozhodnutí o poskytnutí / neposkytnutí půjčky, a to SMS zprávou zaslanou na číslo mobilního telefonu klienta.

5.2.2. Po obdržení potvrzení od věřitele o poskytnutí půjčky bude půjčka poukázána na účet klienta, a to bezhotovostním převodem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku.

5.3. Věřitel neodpovídá za opožděně provedené nebo neprovedené bankovní převody při poskytnutí půjčky, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním banky nebo třetích osob, nebo z důvodu poruchy spojení.

5.4. Bankovní poplatky za převod peněžní částky půjčky poskytnuté na účet klienta hradí klient.

6. Splacení půjčky

6.1. Klient je povinen v den splacení půjčky splatit splatnou částku na bankovní účet věřitele.

6.2. Půjčka se splácí v téže měně, v jaké byla klientovi vyplacena. Jestliže se po vyplacení půjčky změní oficiální kurz koruny a eura stanovený Českou národní bankou, výše půjčky splatné v českých korunách se přepočítává tak, aby se přepočtená částka rovnala stejné částce v eurech, která by byla bývala splatná v den splacení půjčky při použití původního oficiálního kurzu koruny a eura stanoveného Českou národní bankou.

6.3. Klient je povinen při provádění splátek i jiných poplatků uvést v kolonce platebního dokladu „Účel platby“ své rodné číslo. V případě, že klient neuvede v platebních dokladech své rodné číslo, věřitel nezaúčtuje platbu podle smlouvy o půjčce uzavřené mezi klientem a věřitelem. Jestliže platby za klienta provádí třetí osoba, tato osoba musí uvést jméno, příjmení a rodné číslo klienta.

6.4. Bankovní poplatky za provedení operace, během níž je splátka půjčky a poplatek za poskytnutí půjčky převedena na účet věřitele, hradí klient, kromě bankovního poplatku za příchozí položku bance, ve které je veden účet věřitele; tento poplatek si musí uhradit sám věřitel.

6.5. Strany se dohodly, že peněžní částky zaplacené klientem věřiteli budou použity následujícím způsobem: 1. V první řadě - na úhradu vyměřených sankčních poplatků. 2. V druhé řadě - na úhradu včas nesplacené půjčky a poplatku za poskytnutí půjčky (především té části půjčky, která měla být splacena dříve). 3. V třetí řadě - na úhradu výdajů spojených s vyřízením výzvy k plnění závazků. 4. Ve čtvrté řadě - k úhradě ostatních plateb podle smlouvy o půjčce.

6.6. V případě, že klient zaplatil vyšší částku než je nutná k úhradě jeho závazků věřiteli, má klient právo podat věřiteli podepsanou žádost o vrácení přeplatku, a to osobně v sídle věřitele po předložení osobních dokladů pro ověření totožnosti klienta, nebo elektronickými kanály. Věřitel pak převede přeplatek na účet uvedený v žádosti klienta. Věřitel informuje klienta o vzniklém přeplatku způsobem uvedeným v bodě 3.3.4. Jestliže klient nepožádá o vrácení přeplatku, má právo buď vrátit přeplatek odečtením ze splatné částky příští půjčky čerpané klientem, nebo převést přeplatek na osobní účet klienta, ze kterého byla provedena tato platba.

6.7. Klient má právo splatit půjčku před uplynutím její splatnosti, i v tomto případě je klient povinen uhradit celou splatnou částku.

7. Prodloužení termínu půjčky

7.1 Klient má právo si nechat prodloužit termín splatnosti půjčky. Počet prodloužení termínu splatnosti půjčky je neomezený.

7.2 Termín půjčky je možné prodloužit po zaplacení poplatku za poskytnutí půjčky a případných sankčních poplatků, a to převodem na bankovní účet věřitele. Klient musí do pole účelu platby uvést své rodné číslo. Pokud platby za klienta provádí třetí osoba, tato osoba musí uvést jméno, příjmení a rodné číslo klienta.

7.3. Věřitel zaúčtuje po obdržení platby poplatek a informuje o tom klienta SMS zprávou na mobilní telefon klienta.

7.4. Poté, co klient obdrží od věřitele potvrzení o zaúčtované platbě, musí si v sekci příjemce půjčky systému věřitele zvolit období, na které si přeje prodloužit termín pro čerpání půjčky a termín takto prodloužit.

8. Změna osobních a přihlašovacích údajů, informování klientů

8.1. Změna přihlašovacích údajů

8.1.1. Při ztrátě ID nebo hesla musí klient zaslat ze svého čísla mobilního SMS zprávu s textem ZTRACENO na telefonní číslo uvedené na Internetu. Věřitel zašle na číslo mobilního telefonu klienta SMS zprávu s uvedením ID klienta a na e-mailovou adresu klienta zašle dočasné heslo.

8.1.2. Klient si může dočasné heslo změnit v sekci systému věřitele „Moje data“

8.1.3. Při ztrátě ID klienta a změně čísla mobilního telefonu je klient povinen zaplatit ze svého osobního účtu poplatek ve výši poplatku za provedení změny podmínek smlouvy o půjčce, který je uveden na Internetu. Jako variabilní symbol musí klient uvést své rodné číslo a do textového pole napsat nové číslo mobilního telefonu.

8.1.4. Při ztrátě hesla či e-mailu je klient povinen zaplatit ze svého osobního účtu poplatek ve výši poplatku za provedení změny podmínek smlouvy o půjčce, který je uveden na Internetu. Jako variabilní symbol musí klient uvést své rodné číslo a do textového pole napsat novou e-mailovou adresu.

8.2. Změna osobních údajů

8.2.1. Klient může měnit osobní údaje v sekci příjemce úvěru systému věřitele „Moje data“, s výjimkou rodného čísla, jména, příjmení, čísla mobilního telefonu, čísla účtu a čísla předloženého dokladu.

8.2.2. Při změně jména nebo příjmení musí klient podat žádost ohledně provedení změny údajů, a to v sídle věřitele nebo elektronickými kanály s předložením osobních dokladů pro ověření totožnosti a dokumentů, které potvrzují změnu údajů.

8.2.3. Klientovi bude přiděleno nové číslo účtu, jestliže provede platbu věřiteli ze svého nového osobního účtu.

8.3. Informování klientů

8.3.1. Informace o půjčce bude klientovi poskytnuta po zaslání SMS zprávy s textem INFO z čísla mobilního telefonu klienta na telefonní číslo uvedené na webových stránkách věřitele. Klient obdrží v SMS zprávě informaci o půjčce, která je aktuální v době odeslání SMS zprávy.

8.3.2. Informace o půjčce bude klientovi poskytnuta v sekci příjemce půjčky systému věřitele „Moje data“.

9. Smluvní odpovědnost

9.1. Klient, který nesplnil povinnost splatit půjčku v den její splatnosti, musí zaplatit věřiteli smluvní pokuta ve výši 2 procenta za každý den prodlení ze splatné částky, která nebyla včas splacena, a to za každou poskytnutou půjčku. Jednorázová smluvní pokuta se začne vyměřovat následující kalendářní den po dni splatnosti půjčky a vyměřování končí po 40 (čtyřicet) dnech nebo v ten den, kdy bude klientem zaplacená splatná částka i pokuty za neplnění připsány na bankovní účet věřitele.

9.2. Jestliže je klient v prodlení se splacením půjčky nebo její části, nebo poplatku za půjčku více než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne splacení půjčky nebo její části, musí dodatečně zaplatit věřiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1000 (jeden tisíc) korun českých za každou poskytnutou půjčku.

9.3. Strany se dohodly, že v případě, když klient nesplatí včas půjčku nebo její část , nebo poplatek za poskytnutí půjčky, či jiné dlužné částky, má věřitel právo přenechat vymáhání dluhu třetí osobě (-ám).

9.4. Věřitel má právo ještě před uplynutím termínu půjčky žádat, aby klient neprodleně splatil veškeré splatné částky, sankční poplatky a uhradil výdaje, které věřiteli vznikly v souvislosti s výzvou k zaplacení a při správě dluhu, jestliže bude naplněna alespoň jedna z těchto podmínek:

9.4.1. Klient předal věřiteli nesprávné údaje nebo jinou, klamavou informaci o sobě.

9.4.2. Vyjdou-li najevo okolnosti, které by zásadním způsobem mohly negativně ovlivnit platební schopnost klienta.

9.4.3. Klient neplní jinou smlouvu uzavřenou s věřitelem a jde o zásadní porušení takové smlouvy.

9.5. V případě, že věřitel provedl posouzení platební schopnosti klienta a klient byl způsobem uvedeným v bodě 5.2.1. informován o tom, že půjčka mu bude poskytnuta, přičemž půjčka poukázána na bankovní účet klienta nebyla, je věřitel povinen klientovi půjčku poskytnout a zaplatit klientovi smluvní pokutu ve výši 2 procenta z výše včas neposkytnuté půjčky, a to za každý den prodlení. Smluvní pokuta se začne vyměřovat následující kalendářní den po zaslání informace o poskytnutí půjčky a vyměřování končí po 40 (čtyřicet) dnech nebo dnem připsání půjčky na bankovní účet klienta.

9.6. V případě, že věřitel provedl posouzení platební schopnosti klienta a klient byl způsobem uvedeným v bodě 5.2.1. informován o tom, že půjčka mu bude poskytnuta, přičemž poskytnutí půjčky mu bylo zamítnuto, je věřitel povinen zaplatit klientovi smluvní pokutu ve výši 1.000 (jeden tisíc) korun českých.

10. Souhlas s nakládáním s osobními údaji

10.1. Klient souhlasí s tím, aby věřitel za účelem ověření totožnosti, prověření správnosti osobních dokladů, posouzení platební schopnosti, provádění správy dluhu, uzavírání, plnění a kontroly smluv o půjčkách, ochrany a hájení práv a oprávněných zájmů věřitele získával, upřesňoval, a jinak spravovával osobní údaje uvedené v bodě 10.3.

10.2. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují osobní údaje klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání věřitele tyto osobní údaje uvedené v bodě 10.3. věřiteli.

10.3. Osobní údaje, které věřitel získává a spravuje: jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, adresa deklarovaného a skutečného místa pobytu, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních dokladech, rodinný stav, počet nezaopatřených dětí a dětí v opatrovnictví, údaje o zaměstnavateli, pracovních závazcích, funkcích, výpovědích ze zaměstnání, hospodářské a podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech, údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob, movitý a nemovitý majetek, majetková práva a jejich omezení, údaje o závazcích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností nebo u jiných právnických a fyzických osob, úvěrový rating, výše dluhu, úroková míra, výše dalších povinných poplatků a výdajů, způsob a termíny splacení dluhu, výše splátky v prodlení a termíny prodlení, platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů nebo platebních karet a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji.

10.4. Klient potvrzuje, že měl možnost se seznámit s podmínkami zpracování osobních údajů a má tato práva:

10.4.1. Seznámit se se svými osobními údaji, kontrolovat jejich zpracování a požadovat, aby nesprávně či nepřesně vedené osobní údaje byly opraveny.

10.4.2. Nesouhlasit/souhlasit s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu.

10.4.3. Předat požadavky na opravu nebo odstranění nepřesných a neúplných osobních údajů nebo pozastavení zpracování osobních údajů, a to v písemné podobě v sekci příjemce půjčky v systému věřitele, nebo osobně v sídle věřitele.

10.5. Jestliže klient nesplní vůči věřiteli finanční nebo majetkové závazky, věřitel si ponechá právo předat osobní údaje klienta do databází registrů dlužníků a jejich správním společnostem, finančním institucím a rovněž správcům ostatních soustředěných dat dlužníků, podnikům a organizacím, které poskytují finanční služby, telekomunikačním společnostem, firmám zabývajícím se správou dluhů a všem zainteresovaným třetím osobám.

10.6. Klient souhlasí s tím, aby Registr obyvatel, který eviduje jeho osobní údaje, zpřístupnil tyto osobní údaje věřiteli za účelem správy dluhu či posouzení platební schopnosti klienta, jakož i jeho hospodářské a finanční činnosti v období využívání poskytnutých prostředků, a to jméno, příjmení, rodné číslo, adresa deklarovaného místa pobytu, rodinný stav, datum úmrtí (jestliže osoba zemřela) a počet nezaopatřených dětí;

10.7. Věřitel se zavazuje zajistit bezpečnost osobních údajů klienta, přijmout vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů před neoprávněným zničením nebo náhodným pozměněním, odhalením a jinými neoprávněnými zásahy. Všichni pracovníci věřitele a jeho zástupci se zavazují k ochraně osobních údajů klienta.

10.8. Klient potvrzuje, že byl informován o tom, že má právo po ověření své totožnosti seznámit se se svými osobními údaji a jejich vedením, tj. dostat informaci o tom, z jakých pramenů a jaké osobní údaje jsou shromážděny, za jakým účelem jsou evidovány, komu jsou předávány, a má právo požadovat provedení opravy, odstranění jeho osobních údajů nebo pozastavit (s výjimkou jejich uchování) činnosti související se správou jeho osobních údajů, jestliže data nejsou spravována v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České republiky o ochraně osobních údajů, nesouhlasit bez uvedení důvodu s tím, aby jeho osobní údaje byly využívány za účelem přímého marketingu.

11. Platnost smlouvy

11.1. Smlouva o půjčce se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost v okamžiku jejího podepsání elektronickým podpisem.

11.2. Změny nebo doplňky smlouvy jsou možné pouze dodatečnou písemnou dohodou obou smluvních stran.

11.3. Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran.

11.4. Věřitel má právo smlouvu zrušit jednostranně, avšak závazky klienta podle smlouvy o půjčce zůstávají v platnosti až do jejich úplného splnění, jestliže:

11.4.1. Klient předal věřiteli ve snaze získat půjčku nepravdivé, neúčelové nebo vědomě nepravdivé informace o sobě;

11.4.2. Klient nezaplatil déle než 30 (třicet) dnů celkovou částku půjček nebo případné sankční poplatky;

11.4.3. Klientovi nebyla po dobu 12 (dvanácti) měsíců od okamžiku podpisu smlouvy poskytnuta žádná půjčka.

11.5. Klient má právo smlouvu zrušit jednostranně:

11.5.1. Kdykoliv, jestliže má splněné veškeré své závazky z této smlouvy, tj. má splacené veškeré dlužné částky.

11.6. Jestliže klient nepodá žádost o půjčku do 12 (dvanácti) měsíců od uzavření smlouvy o půjčce, tato smlouva se považuje za zrušenou, a to bez uzavření další dohody stran.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Klient má právo odstoupit od smlouvy o půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy o půjčce. Pokud nedojde k odstoupení od smlouvy o půjčce klientem v tomto odstavci stanovené lhůtě, zůstává smlouva o půjčce platnou a účinnou.

12.2. Okamžikem doručení klientova oznámení o odstoupení od smlouvy o půjčce věřiteli, je toto oznámení účinné.

12.3. Klient je povinen v oznámení o odstoupení od smlouvy o půjčce uvést tyto náležitosti: jméno a příjmení, datum narození klienta, kód smlouvy MD5, jenž klient obdržel při registraci, oznámení ohledně odstoupení od smlouvy o půjčce a úmysl vrátit věřiteli veškeré finanční prostředky, které obdržel na základě uzavřené smlouvy o půjčce spolu s příslušenstvím, datum oznámení o odstoupení od smlouvy o půjčce a podpis klienta.

12.4. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o půjčce je klient povinen vrátit věřiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté věřitelem na bankovní účet věřitele uvedený v předchozích článcích této smlouvy spolu s úhradou nákladů dle předchozích ustanovení, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy o půjčce.

12.5. Jestliže klient od smlouvy odstoupí, je povinen uhradit věřiteli částku odpovídající výši příslušného poplatku za poskytnutí půjčky, kterou věřiteli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení, týká se to především nákladů spojených se zpracováním žádosti o půjčku, v souvislosti s uzavíráním smlouvy a s převodem finančních prostředků na účet klienta a to ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, tj. ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy o půjčce.

12.6. Klient své právo na odstoupení od smlouvy o půjčce uplatní tím, že zašle pod touto smlouvou stanoveným kódem oznámení o odstoupení od smlouvy o půjčce na příslušnou internetovou adresu věřitele.

12.7. Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy pro případ, že by na výslovnou žádost klienta poskytl věřitel klientovi půjčku a klient by tuto půjčku již před výkonem svého práva na odstoupení věřiteli spolu s příslušnými poplatky splatil.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající ze smlouvy o půjčce nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny formou jednání. V případě, že se nepodaří spor nebo neshodu vyřešit jednáním, anebo uspokojit požadavek do 30 (třiceti) dnů od zahájení jednání, nebo při rozhodnutí jedné ze stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, bude spor k rozhodnutí předložen Rozhodčímu soudu při Obchodní a průmyslové komoře ČR a Agrární komoře ČR.

13.2. Veškerá oznámení stran musí být vzájemně zasílána písemně. Strany se dohodly, že oznámení zaslaná druhé straně elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která klient uvedl v sekci Příjemce půjčky v systému rychlých úvěrů věřitele, jsou považována za oznámení v písemné formě.

13.2.1. Oznámení zaslané elektronickou poštou je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96 hodin.

13.2.2. Oznámení zaslané jako SMS zpráva je považováno za doručené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96 hodin.

13.2.3. Klient souhlasí s tím, aby věřitel posílal oznámení pomocí automatizovaných prostředků elektronické komunikace bez účasti člověka.

13.3. Klient potvrzuje, že před uzavřením této smlouvy mu byly poskytnuty veškeré informace o službě, kterou zajišťuje věřitel, a že on se s podmínkami smlouvy o půjčce řádně a podrobně seznámil a souhlasí s nimi.

13.4. Strany se dohodly, že pro výklad smlouvy bude uplatňováno právo České republiky.

13.5. Oznámení věřitele a klienta se zasílají poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresy, které byly uvedené stranami. Změny adres stran mají být oznámeny do 2 (dvou) kalendářních dnů od provedení těchto změn, a to způsobem uvedeným v článku 8. Věřitel zveřejňuje změnu adresy na Internetu.

Přečetl(a) jsem a souhlasím s podmínkami Smlouvy o půjčku
Potvrzuji souhlas s nakládáním s osobními údaji (10.3. Bod Smlouvy o půjčku)
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, byly použity na přímý marketing společnosti
 Souhlasím Nesouhlasím