VYSVĚTLENÍ PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ

podle ust. § 94 Díl 2 zák. č. 257/2016 Sb.,
zákona o spotřebitelském úvěru v platném a účinném znění


Prostřednictvím tohoto dokumentu Vás informujeme o podstatných skutečnostech, které jsou nezbytné pro Vaše rozhodnutí o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru se společností

Kontex Trade International s.r.o.,
IČO: 248 27 061,
právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 177989,
sídlem: Karla engliše 3221/2, 150 00 Praha 5,
adresa pro doručování: Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5
zastoupená jednatelem Kirillem Čebotarevem
číslo účtu: 2701695641/2010,
tel: +420 228 226 971,
e-mail: info@pujcka7.cz,
www: www.pujcka7.cz
(dále jen „Společnost“ nebo „Úvěrující“)

Institut spotřebitelských úvěrů je upraven zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném a účinném znění (dále v textu i „ZSÚ“). Zákon o spotřebitelském úvěru vstoupil v účinnost dne 1.12.2016. Poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, mezi které patří i Úvěrující, ukládá ZSÚ povinnost informovat úvěrované v souvislosti s nabízením, sjednáváním a uzavíráním spotřebitelského úvěru. Tímto vysvětlením bychom Vás rádi seznámili s těmi nejdůležitějšími informacemi a poskytli jednoduché vysvětlení používaných pojmů a institutů, abyste se lépe zorientoval/a v předsmluvních informacích, které Vám Úvěrující musí poskytnout před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Úvěrující Vám poskytuje informace nezbytné pro posouzení, zda navržený spotřebitelský úvěr s jeho parametry odpovídá Vašim potřebám a finanční situaci. Úvěrující poskytuje informace bezplatně prostřednictvím formuláře – Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (dále jen „Formulář s předsmluvními informacemi“). V tomto formuláři naleznete ve zjednodušené formě podstatné informace o podmínkách a parametrech spotřebitelského úvěru, za kterých Vám bude úvěr poskytnut a které jsou rozvedeny a konkretizovány v samotné smlouvě o spotřebitelském úvěru. Formulář s předsmluvními informacemi je Vám zaslán spolu s tímto vysvětlením na Vámi uvedený kontaktní email. Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru Vám doporučujeme nejprve se seznámit s Formulářem s předsmluvními informacemi a následně s návrhem smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Struktura Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru je stanovena ZSÚ. Formulář je členěn do následujících pěti částí.

 1. ÚDAJE O ÚVĚRUJÍCÍM
  V této části naleznete údaje o subjektu, se kterým uzavíráte smlouvu o spotřebitelském úvěru včetně jeho kontaktních údajů.
 2. POPIS ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ A PARAMETRŮ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  V části druhé naleznete informace, o jaký druh a výši spotřebitelského úvěru se jedná, podmínky čerpání úvěru, výši splátky/tek, dobu trvání spotřebitelského úvěru či zda je požadováno zajištění úvěru či nikoliv, popřípadě jaké.
 3. NÁKLADY SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  V této části naleznete údaje, kolik Vás bude úvěr ve svém součtu stát, v případě že bude závazek z úvěru řádně a včas placen. Vedle zápůjční úrokové sazby zde naleznete i roční procentní sazbu nákladů, která Vám pomůže porovnávat různé nabídky konkurenčních společností a bankovních institucí. Dále jsou v této části shrnuty veškeré další platby, které je nezbytné v souvislosti s úvěrem vynaložit, a to včetně nákladů vzniklých v důsledku vašeho prodlení se splátkou úvěru.
 4. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ ASPEKTY
  V části čtvrté Formuláře s předsmluvními informacemi můžete nalézt svá práva s předpoklady, za kterých je můžete realizovat. Naleznete zde informace zejména o tom, jak a do kdy můžete realizovat své právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru či právo na předčasné splacení svého úvěru včetně práva být informován v případě, že Vaše žádost o poskytnutí úvěru byla zamítnuta v důsledku výsledku vyhledávání v databázích.
 5. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V PŘÍPADĚ UVÁDĚNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB NA TRH NA DÁLKU
  V poslední části formuláře naleznete informace o státním orgánu dohledu nad úvěrovým trhem, na který se můžete obrátit se svým podnětem v případě, že se domníváte, že Úvěrující porušuje ve vztahu k Vám povinnosti stanové zákonem o spotřebitelském úvěru nebo smlouvou o spotřebitelském úvěru. Dále je zde obsažena informace o možném mimosoudním řešení sporů. V případě, že by mezi Vámi a Úvěrujícím vznikl spor, tento spor by k Vašemu návrhu řešil finanční arbitr namísto jinak příslušného soudu. Součástí těchto informací je i uvedení kontaktních informací na tyto orgány.
 6. VYSVĚTLENÍ POJMŮ
  V níže uvedené části jsou vysvětleny pojmy, které jsou užívány ve Formuláři pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, tak abyste jim řádně rozuměl/a.

  Celková výše spotřebitelského úvěru (jistina)
  • částka, kterou budete moci po uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru čerpat, tedy celkovou sumu peněžních prostředků, kterou je Vám Úvěrující povinen dát k dispozici.
  Celková částka, kterou budete muset zaplatit Úvěrujícímu
  • představuje součet všech částek, které jste povinni zaplatit Úvěrujícímu za poskytnutý úvěr
  • tyto částky v sobě zahrnují jistinu, úroky a další definované poplatky či náklady související s úvěrem
  • představuje součet celkové výše spotřebitelského úvěru a Vašich celkových nákladů na spotřebitelský úvěr. Celková částka, kterou budete muset zaplatit, se vypočte tak, že sečtete celkovou výši spotřebitelského úvěru a výši celkových nákladů
  Celkové náklady spotřebitelského úvěru
  • jsou veškeré náklady, které budete muset vynaložit (zaplatit) za poskytnutí úvěru
  • do této částky jsou započítány smluvní úroky, provize, poplatky i jakákoliv jiná obdobná peněžitá plnění
  Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
  • znamená celkové náklady spotřebitelského úvěru, které jsou vyjádřeny jako roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru
  • RPSN Vám má pomoci porovnat nabídky spotřebitelských úvěrů od různých poskytovatelů spotřebitelských úvěrů či jiných finančních produktů na bázi úvěru či půjček
  • do výpočtu roční procentní sazby nákladů se nezapočítávají ty náklady, které vzniknou v důsledku nesplnění některé z Vašich povinností dle smlouvy např. úroky z prodlení v případě nesplacení jistiny ve sjednané době (splatnosti)