ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto úvěrové podmínky blíže upravují práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o úvěru uzavírané mezi Klientem a společností Kontex Trade International s.r.o., IČO 24827061, sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla engliše 3221/2, PSČ 150 00, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 177989, a jsou nedílnou součástí smlouvy o úvěru.

1.2. Dovolujeme si Vás požádat o pečlivé pročtení těchto Úvěrových podmínek. Pro nás i pro Vás je důležité abyste těmto podmínkám porozuměli, neboť podrobně upravují náš vztah.

1.3. Kromě těchto Úvěrových podmínek se práva a povinnosti mohou řídit i zvláštními úvěrovými podmínkami vydanými pro jednotlivé druhy produktů a služeb. Pokud zvláštní úvěrové podmínky upravují práva a povinnosti odlišně od těchto úvěrových podmínek, má úprava zvláštních úvěrových podmínek přednost.

2. POJMY

2.1 Bankovní účet klienta. Váš bankovní účet, který jste uvedli v žádosti. Prohlašujete, že jste majitelem tohoto bankovního účtu.

2.2. Celková dlužná částka. Celková částka poskytnutá v rámci Smlouvy.

2.3. Den splatnosti. Den, ke kterému máte v souladu se Smlouvou splatit jistinu nebo její část, zaplatit úroky z úvěru, úroky z prodlení, smluvní pokutu nebo jinou částku dle Smlouvy.

2.4. Doba trvání úvěru. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Posledním dnem trvání Smlouvy je den splacení všech Vašich závazků ze Smlouvy.

2.5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.6. Původní klientem vypůjčená částka, k níž se účtují další úroky za zapůjčení a případné poplatky.

2.7. Klientem jste Vy. Klientem se můžete stát pouze pokud jste fyzickou osobou starší 18 let, jste svéprávní, řádně jste provedli registraci a nejednáte v rámci svého podnikání.

2.8. Klientská zóna.Váš uživatelský profil Klienta obsahující veškeré informace Vámi zadané nebo námi zveřejněné ve vztahu k Vám v souvislosti se Smlouvou, přístupný na Webových stránkách. V Klientské zóně jsou evidovány veškeré závazky a pohledávky, které se vztahují k poskytnutému Úvěru. Klientskou zónou je prostor vymezený na internetu, k němuž je zřízen přístup výlučně Vám na základě jedinečného přístupového kódu. Klientskou zónu jste oprávněni využívat výhradně Vy.

2.9. Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.10. Oprávněné osoby.Naši zaměstnanci, IT technik, účetní, zástupci společnosti a jiné osoby smluvně zavázané.

2.11. Osobní údaje. Jsou jakékoliv údaje, týkající se Vaší osoby, tedy údaje, na základě kterých Vás lze identifikovat.

2.12. Pracovní den. Jakýkoli den, mimo soboty, neděle a státem uznaných státních a ostatních svátků.

2.13. Sazebník. Specifikace plateb vzniklých v souvislosti se Smlouvou, která je součástí Smlouvy. Sazebník je dostupný v Klientské zóně a je součástí těchto Úvěrových podmínek.

2.14. Smlouva o spotřebitelském úvěru včetně všech příloh, dodatků a změn uzavřená mezi Vámi a námi.

2.15. Smluvní strany. Smluvními stranami je klient a věřitel.

2.16. Správce. Správcem osobních údajů je věřitel.

2.17 Subjekt. Subjektem osobních údajů je klient.

2.18. Společnost. Společnost Kontex Trade International s.r.o., IČO 24827061, sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla engliše 3221/2, PSČ 150 00, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 177989.

2.19. Úvěr. Dosud nesplacená částka jistiny úvěru uvedená ve Smlouvě.

2.20. Úvěrové podmínky. Tyto úvěrové podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2.21. Úvěruschopnost. Vaše schopnost uhradit Úvěr dle smluvených podmínek.

2.22. Variabilní symbol.Identifikační číslo používané při bankovním převodu, které slouží pro to, abychom správně přiřadili Vaše platby ke Smlouvě.

2.23. Kontaktní email. Vámi uvedený email, který, jak důvodně předpokládáme, máte ve Vaší dispozici.

2.24. Webové stránky. www.pujcka7.cz

2.25. ZoNSIS. Zákon č. 480/2004 Sb.,o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

2.26. ZoOOÚ. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.27. Zo opatřeních AML. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

2.28. ZSÚ. Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Registrací jsou nám poskytnuty Vaše osobní údaje. Výsledkem registrace je vznik Vašeho uživatelského profilu a přístup do Klientské zóny. Součástí registrace je i Vaše první žádost o úvěr.

3.2. Návrh/Žádost. Vaší žádostí o Úvěr výslovně prohlašujete a potvrzujete, že nejste v prodlení se splacením jakéhokoli dluhu vůči třetí osobě, nejste si vědomi, že byste byli evidováni v databázi dlužníků nebo v databázi pro tvorbu úvěrové historie. Zejména pak v naší interní databázi, v insolvenčním rejstříku, v centrální evidenci exekucí, v databázi neplatných dokladů a nejsou Vám známy žádné okolnosti, které by mohly mít podstatný vliv a/nebo nepříznivý dopad na plnění Vašich dluhů a povinností vůči nám.

3.3. Zdroj příjmů ze zaměstnání. Pokud uvádíte jako zdroj příjmů zaměstnání, je pro nás důležité, zda nejste ve zkušební době, zaměstnavatel s Vámi nejedná o ukončení pracovního poměru a pracovní poměr nekončí jiným způsobem.

3.4. Správnost poskytnutých údajů. K okamžiku žádosti a po dobu před podpisem Smlouvy prohlašujete a potvrzujete, že veškeré údaje, které jste poskytli jsou úplné, přesné, pravdivé a nejsou v žádném ohledu zavádějící. Zavazujete se zajistit, aby údaje, které se Vás týkají byly úplné, přesné a pravdivé i po celou dobu trvání smluvního vztahu.

3.5. Povinnost předložení dokumentů. Máme právo a Vy máte povinnost na požádání předložit dokumenty, které potvrzují pravdivost Vámi uváděných údajů.

3.6. Hodnocení úvěruschopnosti. Jsme oprávněni přezkoumat veškeré Vámi sdělené údaje a na základě jejich vyhodnocení jsme oprávněni vzít návrh na uzavření Smlouvy zpět, a to až do okamžiku uzavření Smlouvy. Důvod neposkytnutí Úvěru jsme povinni Vám sdělit pouze pokud důvodem neposkytnutí úvěru je výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení Vaší úvěruschopnosti jako spotřebitele.

3.7. Souhlas s verifikací poskytnutých údajů. Výslovně souhlasíte, abychom si pravdivost Vašich tvrzení a poskytnutých údajů prověřili, a to i ověřením u třetích osob. Souhlasíte, aby nám třetí osoby, včetně bankovních ústavů, poskytly požadované informace, a to včetně informací chráněných zákonem či smluvním ujednáním. S ověřováním Vašich tvrzení a údajů souhlasíte po celou dobu trvání Smlouvy.

3.8. Výhrada neposkytnutí Úvěru.Pokud nám poskytnete nepravdivé nebo zavádějící informace, případně tyto informace není možné ověřit, máme právo Vám Úvěr neposkytnout.

3.9. Verifikace Klienta. Pro účely posouzení žádosti jste povinni převést z Bankovního účtu klienta na náš bankovní účet verifikační nevratný poplatek ve výši 0,01 Kč.

3.10. Okamžik uzavření Smlouvy.K uzavření Smlouvy nebo její změně dochází připojením jedinečného elektronicky vygenerovaného SMS kódu („Autorizační kód“), který Vám byl zaslán k návrhu Smlouvy. Vložením Smlouvy do Klientské zóny se Smlouva mezi Smluvními stranami považuje za uzavřenou a doručenou Společnosti. Autorizační kód nahrazuje fyzický podpis. Autorizační kód je Vám přidělen na základě žádosti o Úvěr a zaslán na Váš verifikovaný mobilní telefon.

3.11. Seznámení s podmínkami a poskytnutí vysvětlení. Udělujete nám výslovný souhlas k tomu, abychom zpřístupnili informace dle ust. § 1828 Občanského zákoníku na Webových stránkách.Potvrzujete, že jste byli řádně seznámeni s podmínkami Úvěru a bylo Vám poskytnuto náležité vysvětlení v souladu s ZSÚ prostřednictvím informací na Webových stránkách, a/nebo v rámci písemné nebo elektronické komunikace s námi.

3.12. Rozvazovací podmínka. Nedojde-li do tří Pracovních dnů od uzavření Smlouvy k poskytnutí Úvěru, Smlouva se od počátku ruší a zaniká tak Vaše právo na poskytnutí Úvěru.

4. VAŠE PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

4.1. Lhůta pro odstoupení. Jste oprávněni od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pro dodržení lhůty postačuje, pokud oznámení o odstoupení odešlete v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat na naši doručovací adresu nejpozději poslední den lhůty. Úvěr spolu s úrokem musí být vrácen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy.

4.2. Prodloužení běhu lhůty pro odstoupení. V případě, že Smlouva neobsahuje informace podle ust. §106 až 108 nebo podle § 109 odst. 1 ZSÚ, neskončí lhůta pro odstoupení dříve než 14 dnů poté, co Vám chybějící informace poskytneme v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat či prostřednictvím Klientské zóny.

4.3. Formulář pro odstoupení.Vaše právo odstoupit od Smlouvy můžete realizovat na Formuláři pro odstoupení, který Vám byl poskytnut před uzavřením Smlouvy a který je rovněž umístěn v Klientské zóně a na Webových stránkách.

4.4. Účelně vynaložené náklady. V případě realizace práva na odstoupení nejste povinni platit náklady vyjma účelně vynaložených nákladů a nákladů na poplatky správním orgánům, které jsme již vynaložili a zápůjční úroky od poskytnutí Úvěru do splacení Úvěru.

4.5. Povinnost vrátit Úvěr. Pokud Vám byl námi poskytnut Úvěr, před odstoupením od Smlouvy jste povinni nám uhradit poskytnutou částku i s úrokem do dne splacení jistiny. Úvěr spolu s úrokem musí být vrácen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut a poplatků vyplývajících ze Smlouvy, případně dalších souvisejících dokumentů.

4.6. Nemožnost odstoupit. Právo na odstoupení od Smlouvy nemáte, pokud jste již všechny peněžní prostředky, které Vám byly poskytnuty, vrátili, a to včetně veškerých poplatků a smluvního úroku.

5. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

5.1.Právo odmítnout poskytnutí Úvěru. Jsme oprávněni výhradně na základě svého uvážení odmítnout poskytnutí Úvěru. O odmítnutí Úvěru Vás budeme bezodkladně informovat. Upozorňujeme, že na poskytnutí Úvěru není právní nárok.

5.2. Prodlení. V případě Vašeho prodlení se splacením Úvěru či jeho části jste povinni nám uhradit i další závazky specifikované ve Smlouvě, zejména máme právo úročit dlužnou částku úrokem z prodlení až do výše stanovené právním předpisem. Dále máme právo požadovat poplatky a jiné platby související s prodlením, ukončit smluvní vztah, zesplatnit dluh, pozastavit poskytování produktů a služeb, vymáhat splatný dluh i prostřednictvím třetích osob či postoupit svou pohledávku.

5.3. Osobní právo na Úvěr. Právo čerpat Úvěr je Vaším ryze osobním právem, které nepodléhá převodu ani přechodu ve prospěch třetích osob. Uvedené právo zaniká Vaší smrtí.

5.4. Vydání kopie Smlouvy. Na Vaši výslovnou žádost Vám vydáme do 10 Pracovních dnů kopii oboustranně podepsané Smlouvy.

5.5. Zákaz převzít další závazky. Jste si vědomi zákazu převzít po uzavření této Smlouvy další závazky, v důsledku kterých byste byli předluženi a ztratili byste schopnost splácet závazky z této Smlouvy.

6. PODMÍNKY ČERPÁNÍ

6.1. Čerpání Úvěru. Dohodli jsme se, že jsme povinni odeslat finanční částku z Úvěru na Bankovní účet klienta, a to bez zbytečného odkladu nebo Vám Úvěr poskytnout v hotovosti.

6.2. Zápůjční úroková sazba. Zavazujete se nám splatit Úvěr se smluvním úrokem počítaným z Jistiny, a to ve výši úrokové sazby sjednané ve Smlouvě. Roční úroková sazba sjednaná ve Smlouvě je počítaná ATC/365, to znamená, že při výpočtu úroků se předpokládá, že jednotlivé měsíce mají skutečný počet dní a kalendářní rok má 365 dní.

6.3. Poplatek za sjednání Úvěru. Jste povinni uhradit nám poplatek za poskytnutí Úvěru ve výši stanovené v Sazebníku. Poplatek za sjednání Úvěru je splatný okamžikem poskytnutí Úvěru a je hrazen zápočtem na poskytnutý Úvěr. To znamená, že na Bankovní účet klienta odešleme částku odpovídající Úvěru sníženou o Poplatek za sjednání úvěru.

6.4.Administrativní poplatek za prodloužení splatnosti. Jste povinni uhradit administrativní poplatek za posunutí Dne splatnosti Úvěru, je-li sjednána změna Smlouvy, a to vždy ve výši stanovené v Sazebníku.

6.5. Místo poskytnutí Úvěru. Úvěr bude poskytnut na Bankovní účet klienta.

6.6. Okamžik poskytnutí Úvěru. Úvěr je poskytnut v den, kdy je finanční částka odeslána na Bankovní účet klienta. Upozorňujeme Vás, že okamžik poskytnutí Úvěru se z důvodu parametrů bankovních obchodů nemusí ztotožňovat s okamžikem připsání finančních prostředků na Bankovní účet klienta.

6.7. Nepožadování zajištění. K poskytnutí Úvěru nepožadujeme uzavření smlouvy o doplňkových službách, např. pojištění, ručitelské prohlášení, zástavní právo k nemovité či movité věci. Úvěr je poskytován bez zajištění.

6.8. RPSN. Roční procentuální sazba nákladů. Číslo, které udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Výše, včetně reprezentativního případu s uvedením předpokladů použitých pro její výpočet, je uvedena ve Smlouvě a Sazebníku.

6.9 Výpočet RPSN. Výpočet roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský Úvěr uvedený v čl. 2.1. Smlouvy je založen na předpokladu, že Smlouva bude trvat po dobu dohodnutou při uzavření Smlouvy a že obě Smluvní strany splní řádně a včas své povinnosti z této Smlouvy.

6.10. Vedení jednoho nebo více účtů. Nevyžadujeme vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání dle Smlouvy.

6.11. Absence nákladů na služby notáře. Nejste povinni hradit náklady na služby notáře nebo jiné obdobné náklady.

7. PODMÍNKY SPLÁCENÍ ÚVĚRU A DALŠÍCH PLATEB

7.1. Povinnost hradit včas. Jste povinni splácet Úvěr řádně a včas.

7.2. Sleva na Poplatku za sjednání Úvěru. Máte právo na slevu na Poplatku za sjednání Úvěru, pokud jsme se na tom dohodli ve Smlouvě.

7.3. Povinnost identifikace platby. Veškeré platby, které nám adresujete, jste povinni řádně identifikovat uvedením Variabilního symbolu uvedeného ve Smlouvě. Výslovně berete na vědomí, že neidentifikované platby budou považovány za přijaté až okamžikem jejich řádné identifikace se všemi možnými negativními důsledky pro Vás.

7.4. Fikce úhrady Klientem. Dohodli jsme se, že jakákoli řádně identifikovaná platba se považuje za platbu doručenou od Vás, byť by byla poskytnuta třetí osobou. Takovou platbu nejste oprávněni jakkoli rozporovat.

7.5. Místo hrazení. Poskytnutý Úvěr musíte splácet na náš bankovní účet uvedený ve Smlouvě. Případně na jiný námi sdělený bankovní účet, a to nejdříve od okamžiku, kdy Vám takovou změnu oznámíme.

7.6. Datum úhrady. Každá Vámi zaslaná platba je zaplacena v den připsání na náš bankovní účet.

7.7. Bankovní poplatky. Veškeré poplatky spojené s používáním platebních prostředků pro platební transakce, zejména bankovní poplatky, hradíte Vy.

7.8.Pořadí úhrady u Smlouvy. Platby, které zašlete, budou použity na úhradu dluhu ze Smlouvy podle jejich splatnosti, a to od nejstaršího dluhu. V případě více dluhů stejného data splatnosti bude úhrada použita v tomto pořadí: Jistina, úroky, další příslušenství včetně sankcí.

7.9. Přeplatek. Pokud uhradíte částku přesahující veškeré dlužné částky ze Smlouvy, jsme oprávněni použít takový přeplatek k řádnému datu splatnosti na úhradu jiného dluhu, který vůči nám máte, a to i pokud je takový dluh splatný teprve v budoucnu. Pokud žádný takový dluh není, přeplatek bude vrácen na bankovní účet, ze kterého poslední platba přišla, případně na Bankovní účet klienta.

7.10. Srážky. Veškeré platby, které uskutečníte podle Smlouvy, musí být prosty všech srážkových daní, poplatků a obdobných srážek.

7.11. Splatnost Jistiny a úroků. Jistina a úroky jsou součástí měsíčních splátek splatných v termínech stanovených ve Smlouvě.

7.12. Splatnost smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná den následující po vzniku práva na takovou smluvní pokutu.

7.13. Splatnost úroků z prodlení. Úroky z prodlení jsou splatné vždy ke každému jednotlivému dni prodlení.

7.14. Tabulka umoření. Kdykoli během trvání závazků z této Smlouvy máte právo obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření uvedené v příloze č. 5 ZSÚ. Tabulka umoření bude přístupná ve Vaší Klientské zóně.

7.15. Měna.Jste povinni hradit Úvěr a další částky podle Smlouvy ve stejné měně, v jaké byl Úvěr poskytnut.

7.16. Povinnost hradit až do úplného splacení. V žádném případě nemůžete přestat splácet nebo splátky Úvěru snížit.

7.17. Vytváření kapitálu.Případné použití kapitálu vytvořeného z Vašich plateb namísto splácení spotřebitelského úvěru nepovede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.

8. PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI ÚVĚRU

8.1. Možnost prodloužení Úvěru.Můžeme se dohodnout, formou dodatku ke Smlouvě, na prodloužení lhůty splatnosti Úvěru, a to o 7, 14, 21 nebo 28 dní, za což je jste povinni uhradit administrativní poplatek za prodloužení splatnosti úvěru, který je uvedený v Sazebníku. Dodatek může být uzavřen pouze v případě, že po provedeném posouzení Vaší úvěruschopnosti nebudou důvodné pochybnosti o Vaší schopnosti Úvěr splácet.

8.2. Změna Smlouvy prodloužením.Prodloužením splatnosti Úvěru dojde rovněž ke změně některých obsahových náležitostí Smlouvy.

8.3. Předsmluvní informace při prodloužení splatnosti.Předsmluvní informace, které jste obdrželi v souvislosti s prodloužením splatnosti Úvěru, se stávají součástí Smlouvy a údaje v ní uvedené jsou řádnou součástí informací o obsahu Smlouvy.

8.4. Právo odmítnout prodloužení Úvěru. Jsme oprávněni prodloužení splatnosti Úvěru odmítnout.

9. PŘEDPLACENÍA PŘEDČASNÉ SPLACENÍ ÚVĚRU

9.1. Právo předčasného splacení.Jste oprávněni Úvěr kdykoli před sjednaným Dnem splatnosti splatit, a to buď úplně nebo jenom v jeho části po dobu trvání Úvěru.

9.2. Právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.V případě předčasného splacení Úvěru máme právo na náhradu účelně vynaložených nákladů ve výši dle Sazebníku, nejvýše však 1 % z částky, kterou předčasně splácíte. Náhrada nákladů je splatná při provedení předčasného splacení.

9.3. Předplacení úvěru/Mimořádná splátka.Máte právo kdykoli zaplatit více, než kolik činí sjednaná splátka. Částka převyšující sjednanou splátku bude považována za mimořádnou splátku. Mimořádná splátka bude použita na úhradu další pravidelné splátky. Není-li takové, bude s platbou naloženo jako s Přeplatkem.

9.4. Odlišení předplacení a předčasného splacení. Abychom mohli odlišit předplacení a předčasné splacení, musíte nám oznámit, že uplatňujete Vaše právo na předčasné splacení Úvěru nejpozději v den, kdy je částka připsána na náš bankovní účet. Pokud tak neučiníte, budeme připsanou částku považovat za předplacení Úvěru.

10. SANKCE

10.1. Následky prodlení. V případě Vašeho prodlení se splacením Úvěru či jeho části, jste povinni nám uhradit i další závazky specifikované ve Smlouvě, zejména máme právo úročit dlužnou částku úrokem z prodlení až do výše stanovené právním předpisem. Dále máme právo požadovat poplatky a jiné platby související s prodlením, ukončit smluvní vztah, pozastavit poskytování produktů a služeb, vymáhat splatný dluh i prostřednictvím třetích osob, postoupit svou pohledávku.

10.2. Odstoupení od Smlouvy. V případě Vašeho Podstatného porušení této Smlouvy nám vzniká právo s okamžitou účinností odstoupit od Smlouvy.

10.3. Podstatné porušení Smlouvy. Podstatným porušením Smlouvy jsou případy uvedené v čl. 5.5. Úvěrových podmínek, tj. porušení zákazu převzít další závazek, a dále v případech, kdy:

 • vůči Vám bylo zahájeno exekuční, resp. insolvenční řízení nebo jiné soudní řízení, v jehož důsledku se ocitnete ve finanční tísni;
 • jste poskytli nepravdivé informace, podle kterých jsme prověřili Vaši Úvěruschopnost, nebo jste tyto informace zkreslili nebo zamlčeli (je nerozhodné, zda úmyslně či nedbalostně). Jste si vědomi a byli jste poučeni o následcích spojených s porušením Smlouvy v tomto článku Úvěrových podmínek, které má za následek naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu podle ust. § 211 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném a účinné znění.

10.4. Upomínky a poplatky za ně. Neuhradíte-li měsíční splátku do Dne splatnosti, můžeme Vám zaslat upomínku. Zaslání jednotlivé upomínky je zpoplatněno ve výši 250,- Kč. Zašleme Vám maximálně 3 upomínky.

10.5. Možnost splátkovéhokalendáře. V případě Vašeho prodlení s úhradou dlužné částky můžeme sjednat dohodu o splátkovém kalendáři, kterou bude změněn způsob splácení Úvěru. V takovém případě jste povinni uhradit administrativní poplatek za uzavření dohody o splátkovém kalendáři uvedený v Sazebníku. Dohoda o splátkovém kalendáři může být uzavřena pouze v případě, že po provedeném posouzení Vaší schopnosti splácet Úvěr nebudou důvodné pochybnosti o schopnosti Vás jako spotřebitele Úvěr splácet. Uzavření splátkového kalendáře je naším právem, nikoli povinností.

10.6. Právo na náhradu škody.Máme právo na náhradu újmy bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty, tj. jsme oprávněni se domáhat vedle smluvní pokuty plné náhrady újmy.

10.7. Trvání nároku na sankce.Dohodli jsme se na trvání ujednání o sankcích bez ohledu na trvání Smlouvy.

10.8. Povinnost hradit úrok i při prodlení.Vaše prodlení nevylučuje vznik a trvání nároku na smluvní úrok z dlužné jistiny z Úvěru sjednaný dle Smlouvy. Uvedené znamená, že náš nárok na smluvní úrok trvá i poté, kdy dojde k prodlení na Vaší straně a ke vzniku nároku na úrok z prodlení.

11. ZÁNIK SMLOUVY

11.1. Zánik Smlouvy uhrazením. Vedle práva na odstoupení zanikne Smlouva úplným, včasným nebo úplným předčasným uhrazením Celkové dlužné částky.

12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ŮDAJŮ

12.1. Zpracování osobních údajů . Při poskytování našich služeb zpracováváme Vaše osobní údaje a údaje zájemců, a to v souladu s nařízením GDPR, ZSÚ, Zákona o opatřeních AML, a dalších platných právních předpisů.

12.2. Účel zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem realizace smluvního vztahu, zejména pak k plnění povinností dle Smlouvy, dále za účelem hodnocení Vaší úvěruschopnosti/bonity, za účelem nabízení obchodu a služeb dalších povinností vyplývajících z právních předpisů.

12.3. Právní důvod. Právním důvodem pro zpracovávání osobních údajů je primárně uzavřená Smlouva, dále právní povinnost, Vámi udělený souhlas nebo důležitý právní zájem na naší straně.

12.4. Rozsah a doba zpracování. Vaše údaje jsou zpracovávány jen v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

12.5. Zpracovávané údaje. Zpracováváme o Vás tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, korespondenční adresa, datum narození, číslo občanského průkazu, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, rodné číslo, údaje o platu/mzdě, údaje o zaměstnavateli, údaje o členech domácnosti, údaje o Vašich majetkových poměrech, údaje o pohybech na bankovním účtu za poslední období, údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích. V případě, že s poskytnutím těchto údajů nesouhlasíte, nelze Smlouvu uzavřít.

12.6. Záznam hovorů. Tímto berete na vědomí, že veškeré hovory s naší zákaznickou linkou budou nahrávány, a to za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

12.7. Kopie občanského průkazu. Tímto berete na vědomí, že jsme oprávněni uchovávat kopii Vašeho občanského průkazu či cestovního dokladu k Vaší identifikaci, pokud dochází k ověřování Vaší identifikace prostřednictvím verifikační platby.

12.8. Zabezpečení. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze Oprávněné osoby. Tyto Oprávněné osoby zachovávají o Vašich osobních údajích mlčenlivost. Vaše údaje zpracováváme v listinné a v elektronické podobě. Osobní údaje v elektronické podobě jsou zabezpečeny přístupovými hesly, dále jsou chráněny antivirovými programy a k jejich přenosu dochází pod šifrováním.

12.9. Předávání osobních údajů. K předávání Vašich osobních údajů dochází pouze na základě zákonných důvodů, např. orgánům činným v trestním řízení, jiným kontrolním orgánům, inkasním společnostem či dalším třetím subjektům.

12.10. Předávání osobních údajů do členských států. Tímto berete na vědomí možnost předání Vašich údajů do členských států EU, které poskytují shodnou úroveň ochrany osobních údajů jako ČR.

12.11. Předávání osobních údajů do třetích zemí. Tímto berete na vědomí možnost předání Vašich osobních údajů do třetích zemí, a to z důvodu zajištění některých produktů a realizace souvisejících služeb, které Vám nabízíme. Může tedy nastat potřeba předat Vaše osobní údaje do třetích zemí, konkrétně do Ruské federace, kde sídlí mateřská společnost Správce. K předání však dochází vždy v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana Vašich osobních údajů.

12.12. Práva. Máte tato práva:

 • právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme, na informaci o tom, na základě jakého právního důvodu, za jakým účelem o Vás údaje zpracováváme a o příjemcích Vašich údajů atd.;
 • právo na opravu nepřesných údajů;
 • právo na přenositelnost, tedy získat v běžně používaném formátu své údaje, popřípadě požadovat jejich předání jinému správci, pokud je to technicky možné;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo vznést námitku.

V případě, že dojde z naší strany k porušení povinností, máte právo požadovat, (i) abychom se tohoto protiprávního jednání zdrželi a odstranili závadný stav, (ii) aby byla provedena oprava nepřesných údajů a (iii) aby byly údaje zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům. Máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

13. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

13.1. Vyjádření nesouhlasu. Vesmyslu příslušných ustanovení ZoOOÚ, GDPR, ZoNSIS, tímto berete na vědomí, že jsme oprávněni pro účely šíření obchodních sdělení a nabízení obchodu a služeb používat Vaše jméno, příjmení, adresu i elektronickou adresu, telefonní číslo, a to do té doby, než vyjádříte nesouhlas.Svůj nesouhlas můžete vyjádřit v listinné podobě, elektronicky, telefonicky či osobně. Po vyjádření nesouhlasu Vám již nebudeme nabízet naše služby.

13.2. Beretena vědomí, že bude docházet k:

 • zasílání obchodních nabídek na e-mail;
 • poskytování obchodních nabídek prostřednictvím telefonu;
 • nabízení výrobků či služeb (ať již vlastních či cizích);
 • zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách;
 • kontaktování Vás za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, a to elektronickou či telefonickou formou;
 • využití souborů Cookies pro personalizovaný marketing.

13.3. Berete na vědomí, že Správce je oprávněn poskytnout Vaše osobní údaje zejména:

 • společnostem poskytujícím nebankovní úvěry;
 • bankám;
 • telekomunikačním operátorům;
 • call centrům.

Aktuální výčet těchto osob je dostupný v sídle Společnosti a na Webových stránkách.

 • 13.4. Beretena vědomí, že případně udělený nesouhlas s nabízením obchodu a služeb nebude mít vliv na uzavřenou Smlouvu.
 • 13.5. Berete na vědomí, že o Vás budeme tyto informace zpracovávat nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 • 13.6. Potvrzujete,že jste byli poučeni o Vašem právu udělit nesouhlas s nabízením obchodních služeb.
 • 13.7. Potvrzujete, že jste byli poučeni o svých právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

14. INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZÍCH VEŘEJNÝCH REGISTRŮ

14.1. Informování o nahlížení do databází a předávání osobních údajů. Tímto berete na vědomí, že na základě požadavku ZSÚ, máme oprávnění nahlížet do databází veřejných registrů a databází, pokud je to nezbytné pro posouzení Vaší úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik prostřednictvím vyhledávání údajů: CRIF – Registr platebních informací s.r.o. (REPI), se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, dále za účelem vyhledávání a vzájemného informování uživatelů ,,EUCB“ European United Credit Bureau ve vztahu k Vaší úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce, jehož provozovatelem je EUROPE INFO GROUP, UAB, se sídlem Pervalkos str. 29, Neringa, LT-93104, Litevská republika, dále ověřujeme existence exekucí prostřednictvím vyhledání údajů na internetových stránkách www.ispis.cz, jehož provozovatelem je ,,Sokordia“, s.r.o., IČO: 29190088, sídlem Antonínská 18, 602 00 Brno, dále nahlížíme do registru územní identifikace, adres a nemovitostí ,,RUIAN“, jehož provozovatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální, dále nahlížíme do insolvenčního rejstříku na internetových stránkách www.isir.justice.cz, provozovaných ministerstvem spravedlnosti a dále kontrolujeme platnost občanských průkazů a cestovních pasů přes stránky www.mvcr.cz, provozovanými Ministerstvem vnitra České republiky.

15. KOMUNIKACE

15.1. Klientská zóna. Váš uživatelský profil Klienta obsahující veškeré informace Vámi zadané nebo námi zveřejněné ve vztahu k Vám v souvislosti se Smlouvou, přístupný na Webových stránkách. V Klientské zóně jsou evidovány veškeré závazky a pohledávky, které se vztahují k poskytnutému Úvěru. Klientskou zónou je prostor vymezený na internetu, k němuž je zřízen přístup výlučně Vám na základě jedinečného přístupového kódu. Klientskou zónu jste oprávněni využívat výhradně Vy.

15.2. Technické omezení Klientské zóny.Nezaručujeme dostupnost všech funkcionalit v Klientské zóně po nepřetržitou dobu a berete na vědomí, že můžeme kdykoli omezit dostupnost některé funkcionality či na dobu potřebnou Klientskou zónu zcela znepřístupnit.

15.3. Doručování. Pro doručování písemných podání, jiných než v elektronické podobě, platí adresa Vámi uvedená ve Smlouvě jako adresa trvalého bydliště, ledaže jste uvedli odlišnou adresu pro doručování.

15.4. Způsob uplatnění stížností, reklamací a ostatních podání je uveden v reklamačním řádu, který je dostupný na Webových stránkách.

15.5. Zmaření doručení.Jste povinni sledovat veškerou komunikaci na Vámi sdělených kontaktních údajích, tj. zejména telefonní číslo a email. Veškerá elektronická komunikace je doručena v den, kdy je odeslána. Veškerá písemná komunikace Vám je doručena nejpozději třetí Pracovní den po odeslání.

15.6. Vaše povinnost sdělit změny adresy.Máte povinnost nám sdělit případnou změnu Vaší adresy pro doručování. Pokud nám změnu neoznámíte a písemnost zaslaná na Vaši poslední námi známou adresu pro doručování bude vrácena jako nedoručitelná, považuje se za doručenou dnem, kdy se nám písemnost vrátila. Obdobně platí, pokud si písemnost nevyzvednete, tedy bude považována za doručenou dnem, kdy se nám vrátila.

15.7. Naše povinnost sdělit změny adresy.Stejnou povinnost oznamovat Vám změny kontaktních údajů máme i my.

15.8. Způsob komunikace.Dohodli jsme se vzájemně komunikovat prostředky komunikace na dálku. Za prostředky komunikace na dálku se, pro účely vztahu mezi námi na základě Smlouvy, považují: e-mail, poštovní zásilka zajišťovaná provozovatelem poštovních a kurýrních služeb, telefonní komunikace či komunikace prostřednictvím Klientské zóny s jedinečným kódem vygenerovaným poskytovatelem elektronické autorizace.

15.9. Preferovaná forma komunikace.Preferujeme komunikaci telefonem na klientskou linku nebo e-mailem doručeným na naši kontaktní e-mailovou adresu, případně doporučeným dopisem doručeným na doručovací adresu.

15.10. Závaznost komunikace v Klientské zóně. Mezi námi se má za to, že umístěním jakéhokolivprávního jednání do Klientské zóny, se považuje dotčené právní jednání za právní jednání doručené do sféry dispozice Smluvní strany, které je právní jednání adresováno, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Právní jednání nabývá účinnosti druhým dnem od okamžiku jeho umístění do Klientské zóny. Umístěním právních jednání, veškerých informací a komunikace mezi námi do Klientské zóny se má za to, že tyto byly řádně druhou Smluvní stranou prostudovány za předpokladu, že dotčená Smluvní strana vstoupila do Klientské zóny poté, co došlo k umístění tohoto právního jednání či komunikace do Klientské zóny.

15.11. Poskytnutí dokumentů v elektronické podobě. Smlouva, Úvěrové podmínky, případně další dokumenty související se Smlouvou jsou zaslány na Vaši emailovou adresu a jsou Vám dostupné ke stažení v Klientské zóně. Tyto dokumenty Vám nebudou poskytovány v písemné podobě, ledaže se dohodneme jinak a Vy nám uhradíte náklady spojené s poskytnutím těchto dokumentů.

15.12. Vyvinění odpovědnosti za komunikaci. Nejsme odpovědni za jakoukoli ztrátu či nepřesnost dat způsobených provozovatelem poštovních služeb, informačních systémů, elektrických nebo jiných komunikačních prostředků a technických zařízení ani za škodu, která Vám vznikne v souvislosti se zpřístupněním Vaší Klientské zóny třetím osobám Vaším zaviněním.

15.13. Změny kontaktních údajů. Zavazujete se nám sdělit bezodkladně, nejpozději však do 3 Pracovních dnů, a to prostřednictvím Klientské zóny či písemně, informace o následujících skutečnostech:

 • změna osobních údajů, zejména změna adresy trvalého bydliště a kontaktních údajů;
 • změna v předpokladech Vaší úvěruschopnosti a bonity;
 • změna v postavení Vás coby osoby politicky exponované;
 • změna týkající se Vaší svéprávnosti;
 • zahájení jakéhokoliv soudního řízení s Vaší osobou, zejména pak zahájení insolvenčního řízení, exekučního řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí, řízení o určení odporovatelnosti zkracujícího právního jednání, trestní řízení;
 • ztrátu, zcizení či zneužití Vašich osobních dokladů;
 • zcizení či ztráta přístupových kódů a údajů k prostředkům komunikace s námi, zejména ke Klientské zóně.

16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

16.1. Politicky exponovaná osoba. Prohlašujete, že nejste politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by se na tomto Vašem stavu něco změnilo, jste povinni nás informovat, a to bezodkladně, nejpozději pak do 5 Pracovních dnů.

16.2. Odeslání smluvní dokumentace. Smluvní dokumentace je Vám odesílaná na email a ukládá se do Klientské zóny.

16.3. Důvěrnost. Zavazujete se s náležitou pečlivostí zajistit, aby se Vaše důvěrné údaje nedostaly do dispozice třetích stran. Jste povinni používat pouze zabezpečené elektronické prostředky komunikace a nástroje přenosu dat.

16.4. Zaokrouhlování. Veškeré finanční údaje ve Smlouvě budou zaokrouhlovány na jedno desetinné místo.

16.5. Důsledky úmrtí. Pokud se nedohodneme s Vašimi dědici jinak a měsíční splátky nebo jiné dlužné částky nebudou hrazeny po dobu 2 měsíců, stává se Úvěr automaticky splatným následující Pracovní den, kdy uplynou 2 měsíce od Vaší smrti.

16.6. Změny podmínek. Máme právo tyto Úvěrové podmínky nebo jejich část změnit, a to v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v návaznosti na změny právních předpisů či naši obchodní politiku. O změně Úvěrových podmínek Vás budeme informovat nejméně 60 dnů před navrhovaným dnem účinnosti změn, a to minimálně prostřednictvím Klientské zóny. S návrhem na změnu souhlasíte, pokud provedete jakoukoli transakci v souvislosti se Smlouvou anebo souhlasíte jinak námi sjednaným způsobem anebo jste návrh na změnu neodmítli, když Vám změna Vám byla včas dle Úvěrových podmínek oznámena. Pokud s novým zněním Úvěrových podmínek nesouhlasíte, máte právo Smlouvu vypovědět, a to nejpozději do dne účinnosti takové změny.

16.7. Započtení. Jak Vy, tak my jsme oprávněni kdykoli započíst svou splatnou nebo nesplatnou konkrétní pohledávku, a to písemně. Započteny mohou být splatné pohledávky bez ohledu na měnu. Právo zápočtu můžeme využít i kdykoli po skončení smluvního vztahu. K započtení není způsobilá nejistá nebo neurčitá pohledávka.

17. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

17.1. Částečná neplatnost.Pokud je některé z ustanovení Smlouvy neplatné nebo se neplatným stane, je neúčinným či nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se společně zavazujeme uzavřít do deseti (10) Pracovních dnů od výzvy druhé ze Smluvních stran Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je takto vadné.

17.2. Komunikační jazyk.Komunikace Smluvních stran probíhá výhradně v českém jazyce.

17.3. Řešení sporů. Veškeré majetkové spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou včetně sporů o platnost Smlouvy budou rozhodovány před příslušným soudem.

17.4. Příslušnost finančního arbitra. K rozhodování sporů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, které spadají do pravomoci českých soudů, je též příslušný finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, na kterého se můžete jako spotřebitel obrátit s návrhem na zahájení řízení o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu. Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 69, Praha 1, PSČ: 110 00. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách arbitra finarbitr.cz.

17.5. Dohled ČNB. Dohled nad dodržováním našich povinností provádí v souladu s ZSÚ Česká národní banka, na kterou se můžete obrátit se svou stížností.

17.6. Výhrada § 1978 OZ. Dohodli jsme se na vyloučení ustanovení § 1978 OZ, tedy že marné uplynutí lhůty k plnění nemá ani v případě, kdy je taková lhůta označena jako konečná, za následek automatické odstoupení od Smlouvy.

17.7. Nebezpečí změny. Pokud se po uzavření Smlouvy změní okolnosti tak, že se Vaše plnění závazků dle Smlouvy stane obtížnějším, přebíráte na sebe nebezpečí takové změny okolností a taková změna okolností nemá vliv na Vaše dluhy a povinnosti ze Smlouvy.

17.8. Závaznost pro právní nástupce. Smlouva je závazná i pro právní nástupce.

17.9. Postoupení. Jsme oprávněni postoupit pohledávku ze Smlouvy za Vámi nebo Smlouvu jako takovou ve prospěch třetí osoby bez Vašeho souhlasu. Vy jste oprávněni postoupit pohledávku ze Smlouvy za námi nebo Smlouvu jako takovou jen s naším písemným souhlasem.

17.10. Přednost ujednání Smlouvy. V případě rozporu mezi Úvěrovými podmínkami a Smlouvou je rozhodující znění Smlouvy.

17.11. Přílohy Úvěrových podmínek. Nedílnou přílohou těchto úvěrových podmínek je i) Sazebník a ii) Vysvětlení předsmluvních informací.


Sazebník

Poplatek za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti

0.00,- Kč

Účelně vynaložené náklady vzniklé v důsledku Vašeho prodlení. Za zaslání upomínky. Zaslány budou maximálně čtyři upomínky.

250,- Kč

Za zaslání SMS upomínky. Zaslány budou maximálně osm upomínek.

15,- Kč

Administrativní poplatek za uzavření dohody o splátkovém kalendáři

1000,- Kč

Administrativní poplatek za přípravu podkladů a předání při prodlení k vymáhání externímu subjektu

1350,- Kč


VYSVĚTLENÍ PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ


podle ust. § 94 odst. 2 zák. č. 257/2016 Sb.,
zákona o spotřebitelském úvěru, v platném a účinném znění

Prostřednictvím tohoto dokumentu Vás informujeme o podstatných skutečnostech, které jsou nezbytné pro Vaše rozhodnutí o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru s námi.Kontex Trade International s.r.o.

IČO: 248 27 061, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 177989 sídlem: Karla engliše 3221/2, 150 00 Praha 5
korespondenční adresa: Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5
zastoupená jednatelem Kirillem Čebotarevem

kontaktní údaje: tel: +420 228 226 971, e-mail: info@pujcka7.cz, ID dat. schránky: 7n2fh8, bankovní účet č.: 2701695641/2010
webové stránky: www.pujcka7.cz

poskytovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
jako Společnost.Institut spotřebitelských úvěrů je upraven zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném a účinném znění („ZSÚ“). Poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, mezi které patříme i my, ukládá ZSÚ povinnost informovat úvěrované osoby v souvislosti s nabízením, sjednáváním a uzavíráním spotřebitelského úvěru. Tímto vysvětlenímbychom Vás rádi seznámili s těmi nejdůležitějšími informacemi a poskytli jednoduché vysvětlení používaných pojmů a institutů, abyste se lépe zorientovali v předsmluvních informacích, které Vám musíme poskytnout před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru („Smlouva“).

Poskytujeme Vám informace nezbytné pro posouzení, zda navržený spotřebitelský úvěr s jeho parametry odpovídá Vašim potřebám a finanční situaci. Tyto informace Vám poskytujeme bezplatně prostřednictvím formuláře – Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru („Formulář s předsmluvními informacemi“). Ve Formuláři s předsmluvními informacemi naleznete ve zjednodušené formě podstatné informace o podmínkách a parametrech spotřebitelského úvěru, za kterých Vám bude úvěr poskytnut a které jsou rozvedeny a konkretizovány v samotné Smlouvě. Formulář s předsmluvními informacemi je Vám zaslán spolu s tímto vysvětlením na Vámi uvedený kontaktní email. Před uzavřením Smlouvy Vám doporučujeme nejprve se seznámit s Formulářem s předsmluvními informacemi, Úvěrovými podmínkami, tímto vysvětlením předsmluvních informací a následněs návrhem Smlouvy.

Struktura Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru je stanovena ZSÚ. Formulář je členěn do následujících pěti částí.

ÚDAJE O VĚŘITELI

V této části naleznete údaje o subjektu, se kterým uzavíráte Smlouvu, a to včetně našich kontaktních údajů.

POPIS ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ A PARAMETRŮ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

V části druhé naleznete informace, o jaký druh a výši spotřebitelského úvěru se jedná, podmínky čerpání úvěru, výši splátky či splátek, dobu trvání spotřebitelského úvěru či zda je požadováno zajištění úvěru či nikoliv, popřípadě jaké.

NÁKLADY SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

V třetí části naleznete údaje, kolik Vás bude úvěr ve svém součtu stát, v případě že bude závazek z úvěru řádně a včas placen. Vedle zápůjční úrokové sazby zde naleznete i roční procentní sazbu nákladů, která Vám pomůže porovnávat různé nabídky konkurenčních společností a bankovních institucí. Dále jsou v této části shrnuty veškeré další platby, které je nezbytné v souvislosti s úvěrem vynaložit, a to včetně nákladů vzniklých v důsledku Vašeho prodlení se splátkou úvěru.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ ASPEKTY

V části čtvrté naleznete svá práva a předpoklady, za kterých je můžete realizovat. Naleznete zde informace zejména o tom, jak a do kdy můžete realizovat své právo na odstoupení od Smlouvy či právo na předčasné splacení svého Úvěru včetně práva být informován v případě, že Vaše žádost o poskytnutí Úvěru byla zamítnuta v důsledku výsledku vyhledávání v databázích.

DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V PŘÍPADĚ UVÁDĚNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB NA TRH NA DÁLKU

V poslední části naleznete informace o státním orgánu dohledu nad úvěrovým trhem, na který se můžete obrátit se svým podnětem v případě, že se domníváte, že porušujeme ve vztahu k Vám povinnosti stanové ZSÚ nebo Smlouvou. Dále je zde obsažena informace o možném mimosoudním řešení sporů. V případě, že by mezi Vámi a námi vznikl spor, tento spor by k Vašemu návrhu řešil finanční arbitr namísto jinak příslušného soudu. Součástí těchto informací je i uvedení kontaktních informací na tyto orgány.

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

V níže uvedené části jsou vysvětleny pojmy, které jsou užívány ve Formuláři s předsmluvními informace, tak abyste jim řádně rozuměli.

Celková výše spotřebitelského úvěru (Jistina)

 • Částka, kterou budete moci po uzavření Smlouvy čerpat, tedy celkovou sumu peněžních prostředků, kterou jsme Vám povinni dát k dispozici.

Celková částka, kterou budete muset zaplatit

 • Představuje součet všech částek, které jste povinni nám zaplatit za poskytnutý Úvěr.

 • Tyto částky v sobě zahrnují jistinu, úroky a další definované poplatky či náklady související s Úvěrem.

 • Představuje součet celkové výše Úvěru a Vašich celkových nákladů na spotřebitelský úvěr. Celková dlužná částka dle Smlouvy, kterou budete muset zaplatit se vypočte tak, že sečtete celkovou výši Úvěru a výši celkových nákladů.

Celkové náklady spotřebitelského úvěru

 • Jsou veškeré náklady, které budete muset vynaložit (zaplatit) za poskytnutí Úvěru.

 • Do této částky jsou započítány smluvní úroky, provize, poplatky i jakákoliv jiná obdobná peněžitá plnění.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

 • Znamená celkové náklady Úvěru, které jsou vyjádřeny jako roční procento z celkové výše Úvěru.
 • RPSN Vám má pomoci porovnat nabídky spotřebitelských úvěrů od různých poskytovatelů spotřebitelských úvěrů či jiných finančních produktů na bázi úvěru či půjček.
 • Do výpočtu roční procentní sazby nákladů se nezapočítávají ty náklady, které vzniknou v důsledku nesplnění některé z Vašich povinností dle Smlouvy, např. úroky z prodlení v případě nesplacení Jistiny vesjednané době (splatnosti).

Úvěrové podmínky účinné pro smlouvy od 1.3.2019 Kontex Trade International s.r.o., IČO 24827061, sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla engliše 3221/2, PSČ 150 00, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 177989