Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Jméno a příjmení ....................., (dále jen „klient“),
Rodné číslo ...................,
Tel: ....................,
E-mail: .........., (dále společně jen „osobní údaje“).


1. Klient ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“), tímto zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na základě opravdové a vážně projevené vůle, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v záhlaví tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených. Na důkaz níže připojuje svůj podpis.

2. Klient bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje bude zpracovávat spol. Kontex Trade International s.r.o., IČ: 248 27 061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, SR. ZN. C 177989 se sídlem Karla Engliše 3221/2 Praha 5, adresa pro doručování: Revoluční 15, 110 00 Praha 1, e-mail pro doručování: info@pujcka7.cz, kontaktní telefon: +420 228 226 971 (dále jen „správce“), a to tak, že bude osobní údaje zejména shromažďovat, strukturovat, ukládat, přizpůsobovat, pozměňovat, vyhledávat, nahlížet, používat, zpřístupňovat přenosem, šířit nebo jakkoliv jinak zpřístupňovat, seřazovat či zkombinovat, omezovat, vymazávat či ničit, a to v listinné a elektronické podobě. Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zákazníka třetí osobu jakožto zpracovatele, a to marketingové společnosti zabezpečující odesílání e-mailů a uskutečňující telefonní hovory a softwarové společnosti, které se starají o údržbu.

3. Klient bere na vědomí a souhlasí, že správce bude osobní údaje zpracovávat pro marketingové účely sestávající zejména ze:
- zasílání obchodních nabídek na e-mail;
- poskytování obchodních nabídek prostřednictvím telefonu;
- nabízení výrobků či služeb (ať již vlastních či cizích);
- zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách;
- kontaktování za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, a to elektronickou či telefonickou formou;
- využití souborů Cookies pro personalizovaný marketing.

4. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že správce je oprávněn poskytnout osobní údaje vyplývající z toho souhlasu třetím subjektů, zejména:
- společnostem poskytujícím nebankovní úvěry
- bankám
- telekomunikačním operátorům
- call centrum
Aktuální výčet těchto osob je dostupný v sídle společnosti a na www.pujcka7.cz.

5. Klient bere na vědomí, že příp. uzavření úvěrové, ale i jiné smlouvy se správcem není podmíněno udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Odmítnutím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů subjekt údajů nikterak nezhoršuje své postavení, ani hodnocení své úvěruschopnosti, ani jinak negativně neovlivňuje vůli správce k příp. uzavření úvěrové, či jiné smlouvy.

6. Klient bere na vědomí a souhlasí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely uděluje správci po dobu trvání smlouvy a do 10 let od konce roku, ve kterém došlo k ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí této doby souhlas bez dalšího nezaniká. Správce má povinnost ověřit správnost a aktuálnost údajů u subjektu údajů.

7. Klient potvrzuje, že byl poučen o jeho právu udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely kdykoli a bez udání důvodů odvolat, a to buď v listinné podobě, elektronicky nebo ústně osobně nebo telefonicky, a to na příslušném kontaktním údaji uvedeným v odst. 2. tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Důsledkem odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů bude ukončení poskytování obchodních nabídek dle bodu 4. tohoto Souhlasu, a vymazání osobních údajů bez zbytečného odkladu.

9. Klient potvrzuje, že byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů a z nařízení o ochraně osobních údajů.Já, Klient, rodné číslo ...............
potvrzuji, že jsem dokument přečetl a s jeho obsahem souhlasím.
Na důkaz toho, podpis proveden elektronickým kódem ............... dne ..................