Souhlas se zpracováním, uchováváním a postupováním osobních údajů


Souhlas se zpracováním, uchováváním a postupováním osobních údajů můžete stáhnout ZDE

Identifikace certifikované společnosti:
Kontex Trade International s.r.o.
IČO: 248 27 061
právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 177989,
sídlem: Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5,
adresa pro doručování: Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5
zastoupená jednatelem Kirillem Čebotarevem
Tel: +420 228 226 971
E-mail: info@pujcka7.cz
ID dat. schránky: 7n2fh8

(dále jen „Společnost“),

a

Jméno a příjmení .........
Rodné číslo .................

Adresa trvalého bydliště (uvedená v občanském průkazu):
název ulice, č. popisné: .................
PSČ, Město: ..............
Kontaktní adresa (je-li odlišná od místa trvalého bydliště):
název ulice, č. popisné: ..................
PSČ, Město: ................

Kontaktní údaje:
Tel: ..............
E-mail: ..............
Číslo bankovního účtu: ................
Jméno majitele účtu: .................
Č. občanského průkazu: ..................

Pracovní poměr:
typ pracovního poměru: ................
pracovní pozice: ....................
zaměstnavatel: .........................
adresa zaměstnavatele: ....................
délka zaměstnání: .................

Finanční údaje:
čistý měsíční příjem: .....................Kč
měsíční závazky (úvěry,leasing,hypotéka,nájem,potraviny): .........................Kč

(dále jen „Subjekt údajů“),


Subjekt údajů uděluje tímto Společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy svůj výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které Společnosti poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi ním a Společností poskytne, a to pro níže uvedené účely.

Subjekt údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“), tímto zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na základě opravdové a vážně projevené vůle, souhlasí se zpracováním, uchováváním, profilováním a postupováním svých následujících osobních údajů:

 1. identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narozeni, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, adresa odběrného místa, sídlo podnikáni, IČ;
 2. elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 3. jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje zařízeni užívaného zákazníkem, atd.;
 4. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu, spojovací číslo SIPO, informace o spotřebě na základě odečtu měřicích zařízení a typového diagramu dodávky, číslo měřicího zařízení, EIC/EAN odběrného místa, údaj o způsobu využití plynu, elektřiny, atd.;
 5. osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chováni zákazníka, profilování, vyhodnocování kreditního rizika, záznamy o spotřebitelské historii a plněni platebních povinností u Společnosti, prediktivních modelů atd. a jsou dále zpracovávány;
 6. další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizaci;
 7. biometrické údaje související s biometrickým elektronickým podpisem zákazníka za účelem zvýšeni ochrany práv zákazníka i Společnosti a Správce;
 8. osobní údaje spojené s hlasovou analýzou či nahrávkou zákazníkova hlasu při komunikaci s obsluhou za účelem zvýšeni ochrany práv zákazníka i Společnosti;
 9. osobní údaje spojené s videonahrávkou podoby zákazníka a jeho osobnostních projevů při jednání za účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i Společnosti a/nebo předcházení škodám;

a dále pak i ve vyplněných či doručených formulářích a dokumentech, na důkaz čehož připojuje svůj podpis. Subjekt údajů je oprávněn označit políčko shora u kategorie osobních údajů, k jejichž zpracování uděluje souhlas, a to zaškrtnutím jednotlivého políčka u kategorie osobních údajů.
Subjekt údajů byl poučen o důsledcích neudělení souhlasu ke zpracování kategorií osobních údajů nezbytných k plnění předmětu smlouvy.

Subjekt údajů je dále oprávněn označit políčko níže uvedené u jednotlivých podmínek souhlasu se zpracováním osobních údajů, s nimiž vyslovuje souhlas, a tu zaškrtnutím jednotlivého políčka u jednotlivých podmínek souhlasu. V případě, že neoznačíte křížkem jakékoliv níže uvedené políčko, znamená to, že nesouhlasíte s některým z níže uvedených ustanovení a) – f) označte je křížkem. -Neoznačení křížkem znamená, že uvedené činnosti v daném bodě nejsou Společnosti ani Správci povoleny, jsou zakázány. Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů dle níže schválených bodů uděluje Společnosti i Správcům na dobu 3 let.

 1. Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje bude zpracovávat Společnost a dále pak "REPI" ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jejichž provozovatelem je CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., IČ: 26212242, dále Úvěrující ověřuje existence exekucí prostřednictvím vyhledání údajů na internetových stránkách www.ispis.cz, jehož provozovatelem je Sokordia, s.r.o., IČ: 29190088, sídlem Antonínská 18, 602 00 Brno (dále společně také jen „Sokordia, s.r.o“), dále za účelem vzájemného informování uživatelů registru Creditinfosolutions ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jehož provozovatelem je Creditinfo Solutions s.r.o., IČ: 27600297, sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, dále za účelem vzájemného informování uživatelů registru European United Credit Bureau (dale jen “EUCB”) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jehož provozovatelem je European United Credit Bureau EUROPE INFO GROUP, UAB, IČO: 302845131, se sídlem Pervalkos str. 29, Neringa, LT-93104, Litevská republika (dále jen „Správci“), a to tak, že budou osobní údaje zejména shromažďovat, strukturovat, ukládat, přizpůsobovat, pozměňovat, vyhledávat, nahlížet, používat, zpřístupňovat přenosem, šířit nebo jakkoliv jinak zpřístupňovat, seřazovat či zkombinovávat, omezovat, vymazávat či ničit, a to v listinné či elektronické podobě.
 2. Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Společnosti i Správců společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě. Společnost i Správci jsou oprávněni pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jakožto dalšího zpracovatele, a to zejména společnosti zabezpečující odesílání e-mailů a uskutečňující telefonní hovory a softwarové společnosti, které se starají o údržbu databází a úložišť, popř. softwarů umožňující zpravování dat.
 3. Subjekt údajů souhlasí s tím, aby Správci jakožto provozovatelé registrů uvedených výše v bodu a), dále jen “Registry”) vytvořili komplexní informační soubor osobních údajů spočívající ve sloučení osobních dat od všech certifikovaných společností sdružených v Registrech, případně je doplnili o další veřejně dostupné osobní údaje a o údaje získané z dalších důvěryhodných zdrojů jako např. z insolvenčního rejstříku, Centrální evidence exekucí a dalších placených i neplacených zdrojů poskytujících validních a důvěryhodná osobní data a informace o subjektech údajů, uskutečňovali dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používali pro ověření bonity, platební morálky, důvěryhodnosti a úvěruschopnosti, popřípadě na základě zjištěných informací ověřili správnost údajů poskytnutých Subjektem údajů,
 4. Subjekt údajů souhlasí dále s tím, aby Správci Registrů v rámci tohoto informačního souboru, viz bod e) souhlasu, prováděli statistická vyhodnocení bonity a důvěryhodnosti Subjektu údajů a zpřístupňovali osobní údaje všem certifikovaným společnostem sdružených v Registrech, dle podmínek stanovených pravidly pro užívání jednotlivých Registrů, které upravují podmínky využití poskytnutých dat tak, aby Subjekt údajů a jím poskytnutá či následně získaná data spojená se Subjektem údajů, byla vždy zpracováván dle zákonem stanovených pravidel.
 5. Subjekt údajů dále prohlašuje, že se seznámil s pravidly pro užívání jednotlivých Registrů, které obsahují i poučení o právech Subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci Registrech i pro účely vzájemného informování se mezi certifikovanými společnostmi sdružených v Registrech o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce Subjektu údajů.
 6. Subjekt údajů souhlasí s tím, že Společnost i Správci mohou monitorovat jeho telefonické hovory s operátory z call centra z důvodu zkvalitnění svých služeb a z důvodu snadnějšího vyřešení případných sporů, a tudíž Subjekt údajů souhlasí s pořizováním zvukových záznamů ze všech telefonických hovorů, když tento zvukový záznam může Společnost či Správci použít i k ochraně svých oprávněných zájmů jako důkazní prostředek v jakémkoli řízení před soudy nebo správními orgány.

Subjekt údajů potvrzuje, že si je vědom toho, že

 1. může nyní i následně označit ustanovení shora, se kterými souhlasí, popř. má možnost zaslat své znění, či celý souhlas odvolat a to buď v listinné podobě, elektronicky popř. ústně osobně nebo telefonicky, a to na příslušném kontaktním údaji uvedeným na internetových stránkách Společnosti či Správce, důsledkem odvolání uděleného souhlasu bude ukončení zpracovávání, uchovávání a postupování osobních údajů a všechny osobní data budou vymazána bez zbytečného odkladu,
 2. příp. uzavření smlouvy není podmíněno udělením tohoto souhlasu se zpracováním, uchováváním a postupováním osobních údajů,
 3. odmítnutí udělení souhlasu se zpracováním, uchováváním a postupováním osobních údajů Subjektu údajů nikterak nezhoršuje postavení Subjektu údajů, ani hodnocení bonity či úvěruschopnosti v Registrech, ani jinak negativně neovlivňuje vůli třetích osob k příp. uzavření smlouvy,
 4. byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů a z nařízení o ochraně osobních údajů,
 5. pokud zjistí nebo se domnívá, že Společnost, Správci, nebo jiná osoba, která pro Společnost zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem či Nařízením, je oprávněn požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost, Správci nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý závadný stav, jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Společnost, Správci či zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav, pokud Společnost, Správci nebo příslušný zpracovatel žádosti nevyhoví, může se Subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů;
 6. má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána, obsahem informace bude vždy sdělení o: (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Subjektu údajů (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců, (v) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, (vi) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, (vii) práva podat stížnost u dozorového úřadu.
 7. byl před podpisem tohoto souhlasu poučen o nárocích, které mu jsou dány z titulu zpracovávání jeho osobních údajů dle Zákona a Nařízení o ochraně osobních údajů, a rovněž, že byl důsledně poučen o obsahu pravidel jednotlivých Registrů s tím, že tato pravidla jsou Subjektu údajů kdykoliv k dispozici na vyžádání v sídle Společnosti či Správců popř. na internetových stránkách jednotlivých Registrů,


Subjekt údajů:


Ja, ..........................., rodne číslo ...........................
potvrzují, že jsem dokument přečetl a s jeho obsahem souhlasím.Tento dokument byl podepsán dne ..................