Smluvní dokumentaceTímto Reklamačním řádem upravuje společnost Kontex Trade International s.r.o., Praha 5, Karla engliše 3221/2 PSČ: 150 00 IČ organizace: 248 27 061 (dále jen „společnost“) postup a náležitosti podání reklamací a stížností.

1. Vymezení pojmů
 1. Reklamace je požadavek klienta, aby společnost napravila, dle názoru klienta, nesprávný postup Společnosti při poskytování svých služeb, zejména z oblasti platebního styku, např. údajně nesprávně provedený příkaz dle instrukcí klienta k převodu peněžních prostředků jako součást platební služby Společnost související se směnou měn.
 2. Stížnost je projev nespokojenosti klienta s poskytnutou službou, s jednáním zaměstnance Společnosti, s postupem vyřízení reklamace, s obchodními podmínkami apod.
 3. Klientem se rozumí spotřebitel, klient společnosti nebo jiná osoba, která je nespokojena s jednáním či postupem společnosti vůči ní (dále jen „klient“).
2. Možnosti podání reklamace a stížnosti
Reklamaci a/nebo stížnost je možné podat níže uvedenými způsoby:
 1. Telefonicky na čísle 228226971
 2. Písemně zásilkou zaslanou na adresu sídla společnosti Karla engliše 3221/2, 150 00 Praha 5
 3. Elektronicky e-mailem zaslaným na e-mail info@pujcka7.cz
 4. Prostřednictvím interaktivního formuláře (ticket podpory) na webových stránkách www.pujcka7.cz
3. Náležitosti reklamací a stížností
Při podání reklamace a/nebo stížnosti klient uvede následující informace:
 1. Identifikační údaje klienta, především jméno a příjmení klienta, rodné číslo nebo datum narození, dále kontaktní údaje pro komunikaci s klientem (telefonní číslo a/nebo e-mail),
 2. Předmět reklamace a/nebo stížnosti, název produktu nebo služby, které se reklamace a/nebo stížnost týká, popis podstatných skutečnost pro posouzení reklamace a/nebo stížnosti, časová posloupnost skutečností souvisejících s předmětem reklamace a/nebo stížnosti atp.
 3. V případě reklamace a/nebo stížnosti týkající se konkrétní platební transakce také identifikaci účtů/uskutečněných plateb a jejich identifikačních náležitostí a časových údajů.

4. Lhůty k vyřízení reklamace a/nebo stížnosti
Reklamaci a/nebo stížnost je nutné podat bez zbytečného odkladu po zjištění podnětu (nedostatku), který je předmětem reklamace a/nebo stížnosti. Reklamaci platební transakce je dle zákona o platebním styku nezbytné podat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 13 měsíců od data uskutečnění předmětné transakce, jinak práva klienta ve smyslu tohoto zákona zanikají.
Reklamace a/nebo stížnost se považuje za podanou dnem doručení společnosti.
Společnost vyřídí reklamaci s/nebo stížnost do 30 kalendářních dní ode dne podání reklamace a/nebo stížnosti, nestanoví-li právní předpis kratší lhůtu pro vyřízení reklamace a/nebo stížnosti.
Nejpozději v poslední den této lhůty zašle společnost klientovi stanovisko k podané reklamaci a/nebo stížnosti. V případě, že společnost nemůže z vážných důvodů vyřídit reklamaci a/nebo stížnost v dané lhůtě, kontaktuje nejpozději v poslední den lhůty klienta a sdělí mu aktuální stav vyřizování reklamace a/nebo stížnosti a další postup pro vyřízení reklamace a/nebo stížnosti.
Je-li pro vyřízení reklamace a/nebo stížnosti nezbytné doplnění dalších informací či údajů od klienta, vyžádá si je společnost od klienta bez zbytečného odkladu po zjištění jejich potřeby. Lhůta pro vyřízení reklamace a/nebo stížnosti se po dobu doplňování informací či údajů od klienta přerušuje a začíná opět běžet dnem následujícím po dni obdržení všech nezbytných informací či údajů od klienta.
Stanovisko k reklamaci a/nebo stížnosti sdělí společnost elektronicky e-mailem nebo písemně, není-li e-mailový kontakt v podání reklamace a/nebo stížnosti uveden- Stížnost může být vyřízena i telefonicky, nepožaduje-li klient doručen stanoviska písemně nebo e-mailem.

5. Náklady na vyřízení reklamace a/nebo stížnosti
Náklady na vyřízení reklamace a/nebo stížnosti nese společnost.

6. Nesouhlas klienta s výsledkem vyřízení reklamace a/nebo transakce
V případě nesouhlasu se stanoviskem společnosti k podané reklamaci a/nebo stížnosti má klient právo podat námitku. Námitku je třeba podat písemně na adresu společnosti Karla engliše 3221/2, 150 00 Praha 5, a to bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 10 pracovních dní) od doručení stanoviska společnosti k podané reklamaci a/nebo stížnosti. Pro vyřízení doručené námitky platí stejné lhůty jako pro vyřízení reklamace a/nebo stížnosti.
V případě nesouhlasu klienta se stanoviskem společnosti k jeho námitce k vyřízení reklamace a/nebo stížnosti má klient možnosti opravných prostředků k tomu určených, zejména:

 1. Obrátit se na Finančního arbitra na adrese Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 nebo na webových stránkách www.finarbitr.cz
 2. Podat podnět na zahájení správního řízení u České národní banky na adrese Na Příkopě 20, 115 03 Praha 1

7. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je účinný od 1.3.2017 a je k dispozici na webových stánkách společnosti www.pujcka7.cz. Společnost je oprávněna reklamační řád v případ potřeby změnit zejména v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů a/nebo změnou své obchodní politiky. V případě změny reklamačního řády uveřejní společnost takové změny nejméně 2 měsíce předem na svých webových stránkách