Následky nesplácení Vaší Půjčky

Upozorňujeme Vás na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru (dále též jako Smlouva)
Ocitne-li se Úvěrovaný (Vy jako smluvní strana) v prodlení s úhradou dlužné splátky, má Úvěrující (naše společnost jako smluvní strana) vůči Úvěrovanému nárok:

a) na smluvní úrok ve výši dle uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru. Prodlení Úvěrovaného nevylučuje vznik a trvání nároku na smluvní úrok z dlužné jistiny z Úvěru sjednaný dle Smlouvy. Uvedené znamená, že nárok Úvěrujícího na smluvní úrok trvá i poté, kdy dojde k prodlení na straně Úvěrovaného a ke vzniku nároku na úrok z prodlení, a
b)úrok z prodlení ve výši stanovené § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., odpovídající ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z Úvěru, zvýšené o 8 procentních bodů, a
c)na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Úvěrujícímu vznikly v důsledku prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z Úvěru, účelně vynaložené náklady jsou specifikovány vždy v Sazebníku, který tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy,
d)na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% denně z celkové dlužné částky až do zaplacení, kdy uplatněná smluvní pokuta však nesmí přesáhnout shora uvedený limit 0,1% z částky, ohledně níž je Úvěrovaný v prodlení. Omezení podle věty první se neuplatní na souhrn smluvních pokut splatných do okamžiku, kdy se Úvěr stane v důsledku prodlení Úvěrovaného splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl Úvěrovaný v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3.000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatní ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou Úvěru činí nejvýše 500 Kč. Souhrn výše všech uplatněných pokut, které náleží Úvěrujícímu, nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové částky Úvěru.