FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ (PŘEDSMLUVNÍ) INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

1. ÚDAJE O VĚŘITELI („Společnost“) SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU („Úvěr“)

Firma: Kontex Trade International s.r.o.
Sídlem: Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5
Zastoupená jednatelem: Kirillem Čebotarevem
ID dat. schránky: 7n2fh8
IČO: 248 27 061
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp.zn.: C 177989

Tel: +420 228 226 971
E-mail: info@pujcka7.cz
Adresa internetových stránek: www.pujcka7.cz
Bankovní účet č.: 2701695641/2010

Poskytovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „Úvěrující“),

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, bezúčelový, úročený, bez zajištění, sjednaný na dobu určitou

Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.
Celková výše spotřebitelského úvěru činí ...........,- Kč
(dále jen „Celková výše“)

Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.
Úvěr bude poskytnut bezhotovostním převodem na Bankovní účet klienta.

Úvěr Vám poskytneme po uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru („Smlouva“), ke kterému dochází v okamžiku připojení jedinečného elektronicky vygenerovaného SMS kódu („Autorizační kód“), který Vám je zaslán na verifikovaný mobilní telefon. Autorizační kód nahrazuje fyzický podpis. Autorizační kód je Vám přidělen na základě žádosti o Úvěr. Dokumentace je Vám odesílaná na Vámi uvedení kontaktní email a ukládá se do klientské zóny. Podepsáním Smlouvy Autorizačním kódem a jejím vložením do klientské zóny se Smlouva mezi smluvními stranami považuje za uzavřenou a doručenou Společnosti. Mezi smluvními stranami se má takto podepsaná smlouva za smlouvu postavenou na roveň písemné Smlouvě.

Doba trvání spotřebitelského úvěru Doba splatnosti....... dnů.
Doba trvání spotřebitelského úvěru závisí na době splnění veškerých dluhů ze Smlouvy.
Splátky a případně způsob rozdělení splátek Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěr spolu s příslušenstvím do ......... dnů ode dne odeslání finančních prostředků z Úvěru na účet Úvěrovaného.
Úvěrovaný se zavazuje hradit veškeré platby na Úvěr ve prospěch bankovního účtu Úvěrujícího a platby označit variabilním symbolem, který je sjednán ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.
Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné další náklady související s Vaším úvěrem.
Úvěr se stává z poskytnuté jistiny, smluvního úroku a poplatku za sjednaní dle Sazebníku.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit, činí ...........,-Kč
Požadované zajištění
Jedná se o popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru poskytnout.
Bez zajištění.
Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny. Jsme oprávněni započíst pravidelné i mimořádné splátky Úvěru k úhradě Vašeho dluhu ze Smlouvy, a to podle jejich splatnosti, a to od nejstaršího dluhu. V případě více dluhů stejného data splatnosti bude úhrada použita v tomto pořadí: jistina, úroky, další příslušenství včetně sankcí.

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Zápůjční úroková sazbanebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují Úroková sazba Úvěru činí 36% ročně.

Roční úroková sazba sjednaná ve smlouvě je počítaná ATC/365, to znamená, že při výpočtu úroků se předpokládá, že jednotlivé měsíce mají skutečný počet dní a kalendářní rok má 365 dní.
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.
Roční procentní sazba nákladů činí ..........% (RPSN).

Reprezentativní příklad:

Reprezentativní příklad při řádném splacení: Celková výše spotřebitelského úvěru 4 500,- Kč – Doba trvání 28 dní – poplatek za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti 0,- Kč. Poplatek za poskytnutí úvěru 1317,- Kč – roční úroková sazba 36% - úroky 124.27 Kč - RPSN 3640.9%. Výše splátky a celková částka splatná 5941.27 Kč.
Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít
— pojištění úvěru nebo
— smlouvu o jiné doplňkové službě?
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.
Pojištění úvěru se nevyžaduje.
Smlouva o jiné doplňkové službě se nevyžaduje.
Související náklady 0,-Kč.
Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání Nevyžaduje se.
Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např.: kreditní karty) Nepoužívá se zvláštního platebního prostředku
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy o úvěru Jste povinni Společnosti zaplatit veškeré účelně vynaložené náklady a výdaje, které jsou konkrétně specifikovány v Sazebníku.

Účelně vynaloženými náklady a výdaji jsou poplatek za sjednání Úvěru a verifikační nevratný poplatek ve výši 0,01 Kč a případně poplatek za prodloužení splatnosti Úvěru dle Smlouvy specifikovaný v Sazebníku.
Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit Podmínky nelze měnit.
Povinnost zaplatit náklady na služby notáře Tato povinnost není stanovena.
Náklady v případě opožděných plateb
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.
Upozorňujeme Vás, že pokud se ocitnete v prodlení s úhradou dluhu, vystavujete se riziku, že vůči Vám budou uplatněny následující sankce:

a) úrok z prodlení ve výši 8 % p.a. Úroky z prodlení nikdy nepřesáhnou zákonem stanovenou výši.

b) náhrada účelně vynaložených nákladů, které nám vznikly v důsledku Vašeho prodlení s úhradou dlužné částky zÚvěru. Účelně vynaložené náklady jsou specifikovány v Sazebníku, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Jsme oprávněni po Vás požadovat uhrazení takových nákladů.

c) zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž jste v prodlení, a to do zaplacení. Omezení podle věty první se neuplatní na souhrn smluvních pokut splatných do okamžiku, kdy se Úvěr stane v důsledku Vašeho prodlení splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části jste v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy nižší než 3.000,- Kč, a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou Úvěru činí nejvýše 500,- Kč. Souhrn výše všech uplatněných pokut, které jste povinni uhradit nepřesáhne součin čísla 0,5 a celkové výše Úvěru, a to až do výše 200.000,- Kč.

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
Jste oprávněni od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pro dodržení lhůty postačuje, pokud oznámení o odstoupení odešlete v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat na naši korespondenční adresu nejpozději poslední den lhůty.
Předčasné splacení
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.
Jste oprávněni Úvěr kdykoli před sjednaným Dnem splatnosti zcela nebo zčásti splatit.
Úvěrující má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů. V případě předčasného splacení Úvěru máme právo na náhradu účelně vynaložených nákladů ve výši dle Sazebníku, nejvýše však 1 % z částky, kterou předčasně splácíte. Náhrada nákladů je splatná při provedení předčasného splacení.
Vyhledávání v databázi
Věřitel (Úvěrující) Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
Tímto berete na vědomí, že na základě požadavku zákona o spotřebitelském úvěru máme oprávnění nahlížet do databází veřejných registrů, pokud je to nezbytné pro posouzení Vaší úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti za účelem vyhledávání a vzájemného informování uživatelů ,,EUCB“ European United Credit Bureau ve vztahu kVaší úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce, jehož provozovatelem je EUROPE INFO GROUP, UAB, se sídlem Pervalkos str. 29, Neringa, LT-93104, Litevská republika, dále ověřujeme existence exekucí prostřednictvím vyhledání údajů na internetových stránkách www.ispis.cz, jehož provozovatelem je ,,Sokordia“, s.r.o., IČO: 29190088, sídlem Antonínská 18, 602 00 Brno, dále využíváme služeb za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti, dále nahlížíme do registru územní identifikace, adres a nemovitostí ,,RUIAN“, jehož provozovatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální, dále nahlížíme do insolvenčního rejstříku na internetových stránkách www.isir.justice.cz, provozovaných ministerstvem spravedlnosti a dále kontrolujeme platnost občanských průkazů a cestovních pasů přes stránky www.mvcr.cz, provozovanými Ministerstvem vnitra České republiky.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření Smlouvy s Vámi.
Návrh Smlouvy jsme Vám zaslali na Vámi uvedený kontaktní email spolu s tímto Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru.
Návrhy veškerých uvedených dokumentů naleznete na webových stránkách www.pujcka7.cz a rovněž ve Vaší Klientské zóně dostupné na webových stránkách www.pujcka7.cz.
Máte nárok na bezplatné vystavení kopie návrhu Smlouvy kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy.

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o Úvěrujícím
Zápis v rejstříku IČO: 24827061
Spisová značka: C 177989 vedená u Městského soudu v Praze
Orgán dohledu Státní orgán, který vykonává dohled nad dodržováním povinností Úvěrujícího je:
a) Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,

b) Můžete se kdykoli obrátit na Finančního arbitra České republiky, který je subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v oblasti finančních služeb (kontaktní údaje: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová adresa http://www.finarbitr.cz/cs/). Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem.
b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od této Smlouvy Jste oprávněni od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pro dodržení lhůty postačuje, pokud oznámení o odstoupení odešlete vlistinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat na naši doručovací adresu nejpozději poslední den lhůty. Úvěr spolu s úrokem musí být vrácen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy. V případě, že Smlouva neobsahuje informace podle ust. § 106 až 108 nebo podle § 109 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru, neskončí lhůta pro odstoupení dříve než 14 dnů poté, co Vám chybějící informace poskytneme v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat či prostřednictvím Klientské zóny.

Právo na odstoupení od Smlouvy nemáte, pokud jste již všechny peněžní prostředky, které Vám byly poskytnuty vrátili, a to včetně veškerých poplatků a smluvního úroku.
Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Právní řád České republiky
Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu Rozhodčí doložka ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru není sjednána.
Užívání jazyků Komunikace stran probíhá výhradně v českém jazyce.
c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu: Reklamace nebo stížnost je možné učinit v souladu s reklamačním řádem.

Reklamaci a/nebo stížnost je možné podat níže uvedenými způsoby:
- telefonicky na čísle (+420) 228 226 971, o písemně na naši korespondenční adresu Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5
- elektronicky e-mailem zaslaným na e-mail info@pujcka7.cz, nebo
- prostřednictvím interaktivního formuláře (ticket podpory) na webových stránkách www.pujcka7.cz.

Případný spor mezi námi je možné mimosoudně řešit prostřednictvím Finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., zákon o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (kontaktní údaje: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová adresa http://www.finarbitr.cz/cs/).

Úvěrovaný potvrzuje, že od Úvěrujícího obdržel Standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru. Úvěrovaný prohlašuje, že ze strany Úvěrujícího mu bylo poskytnuto náležité vysvětlení tak, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná Smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, a to včetně vysvětlení předsmluvních informací poskytnutých ve Standardních informacích o spotřebitelském úvěru. Úvěrovaný prohlašuje, že byl řádně poučen o právních následcích prodlení s plněním závazkových povinností plynoucí jak ze zákona ZSÚ či jiných právních norem dopadajících na daný vztah ze spotřebitelského úvěru.

Úvěrovaný prohlašuje, že byl seznámen se základními informacemi o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na Úvěrovaného. Úvěrovaný prohlašuje, že k poskytnutým Standardním informacím o spotřebitelském úvěru nemá žádné další dotazy a rozumí obsahu poskytnutých informací.

Já, ......................, rodné číslo .........................
potvrzují, že jsem dokument přečetl a s jeho obsahem souhlasím.
Na důkaz toho, podpis proveden elektronickým kódem.

Formulář pro standartní informace o spotřebitelském úvěru 5/5 Kontex Trade International s.r.o., IČO 24827061, sídlem Praha 5 - smíchov , Karla engliše 3221/2, PSČ 150 00, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 177989