Pravidla soutěže

1. JAK HRÁT

 1. 1.1. Společnost Kontex Trade International, s.r.o. vyhlašuje soutěž “Back to School soutěž”, která je určena pro všechny stávající a nové klienty, kteří v období od 01. 09. 2022 do 15. 10. 2022 požádají o půjčku Půjčka7 ve výši minimálně 1 000,- Kč na 7 dní a včas a řádně je splatí, čímž se kvalifikují do soutěže
  1. a) Výhercem hlavní ceny se stane jeden klient, který si s využitím speciálního slevového kódů vezme půjčku ve výši minimálně 1 000,- Kč na období minimálně 7 dní, kterou uhradí včas a řádně a zároveň v den slosování nebude v prodlení s žádnou další půjčkou.
 2. 1.2. Jak se zúčastnit ve 2 krocích:
  1. 1.2.1. Zažádejte o půjčku on-line na www.pujcka7.cz, nebo ve své „Klientské zóně“ s uvedením slevového kódu SKOLA22, který najdete na našich stránkách.
  2. 1.2.2. Kvalifikujte se do soutěže tím, že svoji půjčku, o kterou jste požádali v kvalifikačním období mezi 01. 09. 2022 a 15. 10. 2022 v tomto období i řádně uhradíte.
  3. 1.2.3. Do slosování bude zařazena každá půjčka, která splní kritéria. To znamená, že čím víc půjček, tím větší šance vyhrát!
 3. 1.3. Kdo jsme
  1. Společnost Kontex Trade International, s.r.o. je silná a stabilní společnost, která patří na českém finančním trhu mezi nejvýznamnější nebankovní poskytovatele krátkodobých úvěrových produktů a služeb. Dlouhodobou strategií společnosti Kontex Trade International, s.r.o. je poskytování kvalitních finančních produktů dostupných široké veřejnosti s cílem být klientovou první volbou.

2. PRAVIDLA

 1. 2.1. Pořadatel soutěže
  1. Pořadatelem soutěže je společnost Kontex Trade International, s.r.o. se sídlem Na Okruhu 488/27, PSČ 14200 Praha 4, IČ: 24827061.
 2. 2.2. Doba a trvání
  1. Soutěž je považována za zahájenou jejím vyhlášením na www.pujcka7.cz, tj. 01. 09. 2022. Kvalifikační období do soutěže bude ukončeno 15. 10. 2022 ve 23:59. Vyhlášení výherců soutěže proběhne dne 16. 10. 2022.

3. SPECIFIKACE AKCE

 1. 3.1. Soutěžící
  1. 3.1.1. Akce se mohou zúčastnit všichni stávající a noví klienti, kteří v kvalifikačním období zažádají o půjčku Půjčka7, která jim bude následně schválena, a zároveň ji v tomto období řádně splatí, čímž se kvalifikují do soutěže. Součástí splnění podmínek je odsouhlasení zpracování údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v pl. zn. dle dokumentu „Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji“.
  2. 3.1.2. Akce se nesmí zúčastnit – a nemají nárok na výhru – zaměstnanci společnosti Kontex Trade International, s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.
  3. 3.1.3. Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.
 2. 3.2. Podmínky akce
  1. Účastníkem soutěže se stane každý stávající a noví klient společnosti Kontex Trade International, s.r.o., který si v kvalifikačním období zažádá o alespoň jednu půjčku Půjčka7 s využitím speciálního slevového kuponu, která bude následně i schválena a do skončení kvalifikačního období půjčku uhradí včas a řádně. Všichni klienti, kteří splní uvedené podmínky, se tak kvalifikují do soutěže. Více včas uhrazených půjček během kvalifikačního období účastníkovi dává možnost větší šance k výhře.
 3. 3.3. Výhra
  1. Klienti, kteří se kvalifikovali, budu zařazeni do slosování, které proběhne po ukončení kvalifikačního období. Pořadatel se zavazuje provést slosování čestně. Slosování bude provedeno elektronicky náhodným výběrem z databáze účastníků, kteří se kvalifikovali do Soutěže.
   Hlavní cenou je Smart hodinky Xiaomi Mi Watch Lite
   Počet výherců - 3.
   O výhře bude výherce informován telefonicky a e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci na stránkách společnosti Kontex Trade International, s.r.o. www.pujcka7.cz.
 4. 3.4. Předání výhry
  1. Výhra bude klientovi předána kurýrem. O výhře je pořadatel povinen informovat 3x opakovaně e-mailem nebo telefonicky. V případě, že žádný z těchto kontaktů nebude funkční, bude výhra předána dalšímu výherci splňující podmínky akce uvedené v odstavci 3.2.. V případě předání výhry náhradníkovi ztrácí původní výherce nárok na výhru.
  2. Platnost výhry je 3 měsíce od doručení oznámení.

4. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

 1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků akce. Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi akce, který je oprávněn ji udělit jinému výherci.

  Pořadatel akce je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

5. PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, škodám způsobeným selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

  Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost. Na vydání výhry v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.

  Pořadatel neodpovídá za nedoručení žádosti a oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy účastníků soutěže, respektive výherce, oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky soutěžících, respektive výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně pořadatele.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Registrací v žádosti o půjčku dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. Stane-li se soutěžící výhercem, uděluje pořadateli souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro komerční účely. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, ROZHODNÉ PRÁVO

 1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se zveřejněnou akcí.

  Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly.

  Tato pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webových stránkách www.pujcka7.cz. Tato pravidla jsou platná od 01. 09. 2022 a jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

  Tato pravidla a právní vztahy mezi pořadatelem a účastníky soutěže se řídí právním řádem České republiky.


V Praze dne 01. 09. 2022