Smlouva o spotřebitelském úvěru

Tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a ustanovení § 104 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále v textu i „ZSÚ“), následující smluvní strany:

Kontex Trade International s.r.o.
IČO: 248 27 061
právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 177989,
sídlem: Na Okruhu 488/27, 142 00 Praha 4,
adresa pro doručování: Spálená 51, 110 00 Praha 1
zastoupená Konstantinem Viduto
Tel: +420 228 226 971
E-mail: info@pujcka7.cz
ID dat. schránky: qr9ab9x
Adresa internetových stránek: www.pujcka7.cz
Bankovní účet č.: 2800161127/2010

Poskytovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
(dále jen „Úvěrující“),

a

Jméno a příjmení ...........
Rodné číslo ..............
Adresa trvalého bydliště (uvedená v občanském průkazu):...........
Kontaktní adresa (je-li odlišná od místa trvalého bydliště):...........

Kontaktní údaje:
Tel: ..........
E-mail: ..........
Číslo bankovního účtu: ............./.....
Jméno majitele účtu: .............
Č. občanského průkazu: .........
(dále jen „Úvěrovaný“),


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Úvěrující se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Úvěrovanému úvěr jiný než na bydlení (tj. spotřebitelský úvěr) v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.
 2. Úvěrovaný prohlašuje, že při uzavírání této Smlouvy vystupuje jako spotřebitel (tzn. mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo jiné samostatně výdělečné činnosti).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Úvěrující se zavazuje poskytnout Úvěrovanému spotřebitelský úvěr (dále v textu jen "Úvěr") ve výši uvedené v čl. II odst. 2 této Smlouvy. Úvěrovaný se zavazuje poskytnuté finanční prostředky z Úvěru vrátit Úvěrujícímu spolu s příslušenstvím ve lhůtě v čl. II odst. 2 této Smlouvy.
 2. Úvěrující se zavazuje poskytnout Úvěrovanému Úvěr:
  • Druh Úvěru: spotřebitelský
  • Účel Úvěru: bezúčelový
  • Celková výše Úvěru: ..........,-Kč
  • Úroková sazba (pevná – úrok): 36 % ročně
  • Úrok: ......,-Kč
  • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): .....% - roční procentní sazba nákladů na Úvěr v sobě obsahuje položky úroků z Úvěru, poplatek za sjednání Úvěru, který je specifikován v Sazebníku (příloha č. 5).
  • Počet splátek: 1
  • Jednorázová výše splátky: ........,-Kč
  • Doba trvání úvěru: ........ do okamžiku splnění veškerých dlužných pohledávek ze smlouvy o úvěru
  • Doba splatnosti: ....... dnů od odeslání finančních prostředků z Úvěru Úvěrovanému
  • Celková částka ke splacení Úvěrovaným: .......,-Kč
  • Celková výše poplatku za sjednání Úvěru: 0,-Kč
  • Způsob vyplacení Úvěru: bezhotovostní bankovní převod
  • Var. symbol.: ............

III. ÚROKY A CENY

 1. Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěrujícímu úvěr se smluvním úrokem na základě roční úrokové sazby sjednané shora v čl. II. odst. 2. této Smlouvy a poplatek za poskytnutí Úvěru.
 2. Úrok se počítá ze skutečné výše dosud neuhrazené jistiny úvěru počítaného po dnech..
 3. Denní úrok je stanoven z roční úrokové sazby podle skutečného počtu dní za dobu poskytnutého Úvěru. Dlužná částka z Úvěru se úročí ode dne poskytnutí Úvěru do dne bezprostředně předcházejícího dni skutečného splacení Úvěru včetně.
 4. Úvěrovaný je povinen zaplatit Úvěrujícímu veškeré účelně vynaložené náklady a výdaje - Administrativní poplatek za poskytnutí Úvěru, které jsou konkrétně specifikovány v pod položkou 1 v Sazebníku, který je přílohou číslo. 5 této Smlouvy (dále v textu jen "Sazebník").

IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU

 1. Právo Úvěrovaného čerpat Úvěr je jeho ryze osobním právem, které nepodléhá převodu ani přechodu ve prospěch třetích osob. Uvedené právo zaniká smrtí Úvěrovaného. Úvěrovaný je oprávněn realizovat své právo podpisem této Smlouvy
 2. Smluvní strany se dohodly, že úvěrující je povinen odeslat finanční částku z Úvěru na bankovní účet Úvěrovaného uvedené v záhlaví této Smlouvy.
 3. Úvěrující poskytne Úvěrovanému Úvěr do 3 dnů od uzavření úvěrové smlouvy na základě jedinečného elektronicky vygenerovaného SMS kódu na verifikovaný mobilní telefon, nahrazujícího podpis fyzicky a to v elektronické formě PDF. Při opakovaném úvěru se podepisuje taktéž na základě jedinečného elektronicky vygenerovaného SMS kódu na verifikovaný mobilní telefon, který následně Úvěrovaný zadá. Smlouva se má rovněž za podepsanou v písemné podobě, pokud je smlouva podepsána elektronickým podpisem a ve formátu PDF. zaslána zpět emailem nebo uložena v klientském účtu Úvěrovaného v klientské zóně, kam má přístup pouze a jen Úvěrovaný.

V. SPLATNOST A ZPŮSOB SPLÁCENÍ

 1. Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěr spolu s příslušenstvím do ....... dnů ode dne odeslání finančních prostředků z Úvěru na účet Úvěrovaného.
 2. Úvěrovaný se zavazuje hradit veškeré platby na Úvěr ve prospěch bankovního účtu Úvěrujícího a platby označit variabilním symbolem rodným číslem ......... . Pokud tak neučiní, jeho platba se nepovažuje za řádně splněnou do okamžiku, kdy Úvěrovaný takovou skutečnost prokáže a platbu identifikuje.
 3. Úvěrovaný tímto prohlašuje, že byl Úvěrujícím seznámen o jeho právu splatit předčasně zčásti či zcela Úvěr bez jakékoliv sankce a nákladů, vyjma povinnosti uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady za sjednání Úvěru a náklady spojené s předčasným splacením, smluvní úrok za dobu od čerpání úvěru do řádného splacení.
 4. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je oprávněn započíst pravidelné i mimořádné splátky Úvěru k úhradě nejdříve splatného peněžitého závazku Úvěrovaného ze Smlouvy o úvěru, se kterým je Úvěrovaný v prodlení, a to nejprve k úhradě nákladů spojených s případným vymáháním pohledávky, smluvních pokut a příslušenstvím pohledávky.
 5. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv platba došlá na účet Úvěrujícího s variabilním symbolem Úvěrovaného, byť byla odeslána třetí osobou, platí za platbu od Úvěrovaného. Úvěrovaný takovou skutečnost již později není oprávněn rozporovat.

VI. INFORMACE A PRAVIDLA KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

 1. Úvěrovaný uděluje Úvěrujícímu výslovný souhlas k tomu, aby Úvěrující zpřístupnil informace v ustanovení § 1828 zákona č. 89/2012 Sb. na svých webových stránkách www: www.pujcka7.cz
 2. Úvěrovaný se zavazuje sdělit Úvěrujícímu bezodkladně, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů, informace o změně v následujících skutečnostech:
  1. změna osobních údajů, zejména změna adresy trvalého bydliště a telefonu či e-mailové adresy,
  2. změna v předpokladech úvěruschopnosti a bonity Úvěrovaného,
  3. změna v postavení Úvěrovaného coby osoby politicky exponované,
  4. změna týkající se svéprávnosti Úvěrovaného,
  5. zahájení jakéhokoliv soudního řízení s osobou Úvěrovaného, zejména pak zahájení insolvenčního řízení, exekučního řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí, řízení o určení odporovatelnosti zkracujícího právního jednání, trestní řízení,
  6. ztráta, zcizení či zneužití osobních dokladů Úvěrovaného,
  7. zcizení či ztráta přístupových kódů a údajů k prostředkům komunikace s Úvěrujícím.

VII. ZPŮSOB PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany se dohodly vzájemně komunikovat prostředky komunikace na dálku. Prostředky komunikace na dálku se pro účely této smlouvy považují e-mail, poštovní zásilka zajišťovaná provozovatelem poštovních a kurýrních služeb, telefonem či prostřednictvím klientské zóny s jedinečným kódem vygenerovaným Poskytovatelem elektronické autorizace. Klientskou zónou je prostor vymezený na internetu, k němuž je zřízen přístup výlučně Úvěrovanému na základě jedinečného přístupového kódu. Výše uvedenou klientskou zónu je oprávněn užívat pouze Úvěrovaný. Klientská zóna je přístupna Úvěrovanému z webových stránek Úvěrujícího. Mezi smluvními stranami se má za to, že umístěním jakéhokoliv právního jednání v klientské zóně se má dotčené právní jednání za doručené do sféry dispozice smluvní strany, které je právní jednání adresováno. Právní jednání nabývá účinnosti druhým dnem od okamžiku umístění v klientské zóně Úvěrovaného. Umístěním právních jednání, veškerých informací a komunikace mezi Úvěrovaným a Úvěrujícím v klientské zóně se má za to, že tyto byly řádně druhou smluvní stranou prostudovány za předpokladu, že dotčená smluvní strana vstoupila do klientské zóny po umístění právního jednání či komunikaci do klientské zóny.

VIII. NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY A SANKCE

 1. Ocitne-li se Úvěrovaný v prodlení s úhradou dlužné splátky, má Úvěrující vůči Úvěrovanému nárok:
  1. Nárok na smluvní úrok z prodlení nevylučuje nárok na smluvní úrok sjednaný dle této Smlouvy. Uvedené znamená, že nárok Úvěrujícího na smluvní úrok trvá i poté, kdy dojde k prodlení na straně Úvěrovaného a ke vzniku nároku na úrok z prodlení,
  2. na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Úvěrujícímu vznikly v důsledku prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z Úvěru, účelně vynaložené náklady jsou specifikovány v Sazebníku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy č. 5,
  3. na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z celkové dlužné částky až do zaplacení, kdy uplatněná smluvní pokuta však nesmí přesáhnout shora uvedený limit 0,1 % z částky, ohledně níž je Úvěrovaný v prodlení. Omezení podle věty první se neuplatní na souhrn smluvních pokut splatných do okamžiku, kdy se Úvěr stane v důsledku prodlení Úvěrovaného splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl Úvěrovaný v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3.000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatní ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou Úvěru činí nejvýše 500 Kč. Souhrn výše všech uplatněných pokut, které náleží Úvěrujícímu, nesmí přesáhnout součin 0,5 % a celkové částky Úvěru.
 2. Úvěrovanému se zakazuje převzít po uzavření této smlouvy další závazky v důsledku kterých by byl předlužený a ztratil by schopnost splácet závazky z této Smlouvy. Poruší-li Úvěrovaný tento zákaz, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku do 3 dnů od výzvy.
 3. Úvěrovaný je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů od nastalé skutečnosti níže uvedené, písemně informovat Úvěrujícího, že vůči Úvěrovanému bylo zahájeno insolvenční řízení na jeho majetek, resp. exekuční řízení či řízení o výkonu rozhodnutí, rovněž tak v případě, že byla vůči Úvěrovanému coby žalovanému podána žaloba o zaplacení pohledávky či odpůrčí žaloba. V případě, že Úvěrovaný neinformuje Úvěrujícího o skutečnostech dle předchozí věty v uvedené lhůtě 3 dnů písemně, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku.
 4. Úvěrující má právo na náhradu újmy bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty, tj. Úvěrující je oprávněn se domáhat vedle smluvní pokuty plné náhrady újmy.
 5. Smluvní strany si ujednaly trvání tohoto čl. VIII. bez ohledu na zánik závazkového vztahu z této Smlouvy

IX. ZÁNIK SMLOUVY

 1. V případě podstatného porušení této smlouvy ze strany Úvěrovaného vzniká Úvěrujícímu právo s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy. Podstatným porušením Smlouvy jsou případy uvedené v odst. 2. a 3. článku VIII. této Smlouvy a dále v případech, kdy
  1. vůči Úvěrovanému bylo zahájeno exekuční, resp. insolvenční řízení nebo jiné soudní řízení, v jehož důsledku se Úvěrovaný ocitne ve finanční tísni.
  2. Úvěrovaný poskytl nepravdivé informace, podle kterých Úvěrující prověřil úvěruschopnost Úvěrovaného, nebo tyto informace zkreslil nebo zamlčel (je nerozhodné, zda úmyslně či nedbalostně). Úvěrovaný si je vědom a byl poučen Úvěrujícím o následcích spojených s výše uvedeným porušením smlouvy, které má za následek naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu podle ust. § 211 zák.č. 40/2009 Sb. trestní zákoník v platném a účinné znění.
 2. Úvěrovaný je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy.
 3. V případě, že tato smlouva neobsahuje informace podle § 106 až 108 nebo v § 109 odst. 1 ZSÚ, neskončí lhůta pro odstoupení dříve než 14 dnů poté, co Úvěrující Úvěrovanému chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat či prostřednictvím klientské zóny.
 4. Úvěrovaný jakož i Úvěrující mohou odstoupit od této Smlouvy z důvodů výše uvedených v písemné formě a v souladu s informací uvedenou v této smlouvě. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení Úvěrovaným odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat, a to nejpozději v poslední den lhůty.
 5. Odstoupením Úvěrovaného v případě uvedeném v odst. 2 tohoto článku od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší a Úvěrující má právo pouze na účelně vynaložené náklady, které jsou konkrétně specifikovány v Sazebníku. Došlo-li k odstoupení Úvěrovaného od této Smlouvy, je Úvěrovaný povinen Úvěrujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit:
  1. jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru,
  2. úrok ve výši, na který by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy byla jistina splacena,
  3. případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem úvěrujícímu orgánu veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy a náklady vzniklé Úvěrujícímu spojené s poskytnutím
 6. Úvěrovaný je oprávněn realizovat odstoupení na formuláři pro odstoupení, který Úvěrující poskytl bezplatně před uzavřením této Smlouvy jako přílohu a který byl rovněž Úvěrujícím umístěn do klientské zóny Úvěrovaného. Formulář pro odstoupení od této Smlouvy je rovněž umístěn na internetových stránkách Úvěrujícího. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Úvěrujícímu v písemné formě. Lhůta pro odstoupení je zachována, je-li formulář odstoupení odeslán Úvěrujícímu v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty (§ 118 odst. 2 ZSÚ). Odstoupí-li Úvěrovaný od této Smlouvy, Smlouva se od počátku ruší.

X. SOUHLAS S UCHOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvěrovaný udělil Úvěrujícímu před podpisem Smlouvy souhlas se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v souhlasu, který se tímto stává nedílnou součástí Smlouvy a je účinný po dobu uvedenou v souhlasu.
Úvěrovaný zmocňuje Úvěrujícího k přístupu do veřejných registrů, zejména pak dal Úvěrujícímu souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji za účelem posuzování úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti, za účelem posuzování rizik prostřednictvím vyhledávání údajů na internetových stránkách www.nebankovni-registr.cz, jehož provozovatelem je Nebankovni-registr.cz, s.r.o. , IČO: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00, Praha 1, dále za účelem vzájemného informování uživatelů bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a nebankovního registru klientských informací (dále „NRKI“) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jejichž provozovatelem je CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., IČ: 26212242, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, dále Úvěrující ověřuje existence exekucí prostřednictvím vyhledání údajů na internetových stránkách www.ispis.cz, jehož provozovatelem je Sokordia, s.r.o., IČ: 29190088, sídlem Antonínská 18, 602 00 Brno (dále společně také jen „Sokordia, s.r.o“), dále za účelem vzájemného informování uživatelů registru Creditinfosolutions ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jehož provozovatelem je Creditinfo Solutions s.r.o., IČ: 27600297, sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, dále za účelem vzájemného informování uživatelů registru European United Credit Bureau (dale jen “EUCB”) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jehož provozovatelem je European United Credit Bureau EUROPE INFO GROUP, UAB, IČO: 302845131, se sídlem Pervalkos str. 29, Neringa, LT-93104, Litevská republika

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A SALVATORSKÁ KLAUZULE

 1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení promlčecí doby u nároků peněžité i nepeněžité povahy, které vzniknou Úvěrujícímu vůči Úvěrovanému, a to ve lhůtě 10-ti let od okamžiku, kdy pohledávka mohla být uplatněna poprvé
 2. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je oprávněn postoupit pohledávku z této Smlouvy za Úvěrovaným nebo smlouvu jako takovou ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Úvěrovaného.
 3. Úvěrovaný prohlašuje, že mu byla dána možnost navrhnout změny stávající smluvní dokumentace, ale nevyužil ji.
 4. Pokud je některé z ustanovení této smlouvy neplatné nebo se neplatným stane, je neúčinným či nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10-ti pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je takto vadné.
 5. Úvěrovaný prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že Úvěrující je oprávněn okamžikem 35. dne od okamžiku prodlení s úhradou jakékoli jeho splátky předat k mimosoudnímu řešení pohledávku ve prospěch třetí osoby. Tento úkon je zpoplatněn dle Sazebníku.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku od uzavření Smlouvy. Smluvní strany si ujednaly, že se Smlouva automaticky prodlužuje vždy na dobu 1 roku v případě, že poslední den uvedeného předchozího roku nejsou závazky z této Smlouvy splněny.
 2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou. Pro účely této Smlouvy se za písemnou formu považuje i e-mailová či jiná elektronická zpráva umožňující zachycení obsahu právního jednání a identifikaci jednajících stran. Pro účely této Smlouvy splňuje písemnou formu i právní jednání učiněné prostřednictvím klientské zóny.
 3. Dozorovým orgánem dodržování zákona o spotřebitelském úvěru pro smlouvy o úvěru je ČNB sídlící na adrese Na Příkopě 22, Praha 1, PSČ, IČO: 115 03. K rozhodování sporů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, které spadají do pravomoci českých soudů, je též příslušný Finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, na kterého se Úvěrovaný jako spotřebitel může obrátit s návrhem na zahájení řízení o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu. Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 69, Praha 1, PSČ: 110 00. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách arbitra www.finarbitr.cz.
 4. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně a z jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ja, .........., rodní číslo ........
potvrzují, že jsem dokument přečetl a s jeho obsahem souhlasím. Na důkaz toho, podpis proveden elektronickým kódem.PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru – odeslané na email
Příloha č. 2 - Vysvětlení předsmluvních informací – odeslané na email
Příloha č. 3 - Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů – odeslané na email
Příloha č. 4 - Formulář pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
Příloha č. 5 - Sazebník • Máte dotazy?

  Tel.: 727 830 896

  Tel.: 228 226 971

  E-mail: info@pujcka7.cz

 • Pracovní doba

  Po-Pa: 8:00-17:00

  So, Ne: zavřeno

 • Pomoc

  Často kladené otázky

  Nenašel/la jste odpověď? Vyplňte online formulář zde.

Zapomněl jste heslo?

Registrovat se

Výše úvěru: 3000 Kč

Poplatek: 820 Kč

Сelková splatná částka: 3000 Kč

Splatnost:

 

Změnit parametry úvěru

Zrušit Registrovat se

Před registrací a podáním Vaší žádosti o půjčku se prosím seznamte s naši kritérii:

Pokud výše uvedená kritéria splňujete, tak prosím pokračujte v registraci.


Zrušit Pokračovat