Ochrana osobních údajů

Poskytnutí údajů:
Osobní údaje, které věřitel získává a spravuje:
-jméno a příjmení,
-rodné číslo,
-adresa trvalého a skutečného místa pobytu,
-číslo mobilního telefonu, kam se posíla údaje o osobních dokladech,ID pro přihlášení,
-e-mail, kam se zasíla heslo pro přístup do systému,
-číslo účtu v bance, na který bude poskytnuta půjčka.

Ochrana osobních údajů:
Společnost Kontex Trade International s.r.o. je registrována u Státního úřadu pro ochranu dat, registraci provedl správce dat, jehož registrační kód je 00040040. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou bezpečně chráněny v souladu se zákonem České republiky o právní ochraně osobních údajů a s požadavky dalších právních předpisů. Všichni pracovníci a zástupci společnosti se zavazují a jsou povinní chránit veškeré Vaše osobní údaje. Společnost Kontex Trade International s.r.o disponuje odpovídajícími organizačními a technickými prostředky ochrany dat před náhodným, neoprávněným jejich zničením, odhalením, pozměněním a před jakýmkoli jiným zneužitím.
Pokud chcete vědět, jaké údaje uchováváme o vaší osobě, máte zájem o přístup k těmto údajům nebo je chcete v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů doplnit či upravit, kontaktujte prosím správce osobních údajů uživatelů.

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám:
Věřitel má možnost přenechat třetím osobám pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce, avšak nejdříve po uplynutí 40 (čtyřiceti) dnů od lhůty splatnosti půjčky. Na základě smlouvy s třetí osobou postoupit třetí osobě práva a povinnosti klienta vyplývající ze smlouvy o půjčce, avšak nejdříve po uplynutí 40 (čtyřiceti) dnů od lhůty splatnosti půjčky. Předat do zástavy třetím osobám pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce, pokud to nezhorší situaci klienta, avšak nejdříve po uplynutí 40 (čtyřiceti) dnů od lhůty splatnosti půjčky. Třetí osoba - každá fyzická nebo právnická osoba, která není považována za stranu smlouvy o půjčce.
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, přičemž odpovědnost za zpracování osobních údajů ponese podle zákona i nadále společnost Půjčka7. Těmito subjekty, kterým mohou být osobní údaje smlouvou zpřístupněny, jsou organizace průzkumu trhu. Vaše osobní údaje nezpřístupníme jiným subjektům než těm, u kterých tuto povinnost stanoví platný právní předpis, nebo subjektům, s nimiž bude uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, která ochrání vaše práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů. Tyto statistiky jsou však anonymní a neuvádějí osobní údaje jednotlivých uživatelů.

Odstoupení od smlouvy a zrušení účtu Klient má právo odstoupit od smlouvy o půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy o půjčce. Pokud nedojde k odstoupení od smlouvy o půjčce klientem v tomto odstavci stanovené lhůtě, zůstává smlouva o půjčce platnou a účinnou. Okamžikem doručení klientova oznámení o odstoupení od smlouvy o půjčce věřiteli, je toto oznámení účinné. Klient je povinen v oznámení o odstoupení od smlouvy o půjčce uvést tyto náležitosti: jméno a příjmení, datum narození klienta, kód smlouvy MD5, jenž klient obdržel při registraci, oznámení ohledně odstoupení od smlouvy o půjčce a úmysl vrátit věřiteli veškeré finanční prostředky, které obdržel na základě uzavřené smlouvy o půjčce, datum oznámení o odstoupení od smlouvy o půjčce a podpis klienta. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o půjčce je klient povinen vrátit věřiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté věřitelem na bankovní účet věřitele uvedený v kontaktech spolu s úhradou nákladů dle smlouvy, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy o půjčce. Jestliže klient od smlouvy odstoupí, je povinen uhradit věřiteli částku odpovídající výši příslušného poplatku za poskytnutí půjčky, kterou věřiteli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení, týká se to především nákladů spojených se zpracováním žádosti o půjčku, v souvislosti s uzavíráním smlouvy a s převodem finančních prostředků na účet klienta a to ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, tj. ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy o půjčce. Věřitel je povinen vymazat z systému veškeré údaje o klientovi, zrušit jeho účet v systému, zneplatnit heslo a ID. Klient své právo na odstoupení od smlouvy o půjčce uplatní tím, že zašle vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy na adresu sídla věřitele.

 • Máte dotazy?

  Tel.: 727 830 896

  Tel.: 228 226 971

  E-mail: info@pujcka7.cz

 • Pracovní doba

  Po - Pá od 9:00 do 18:00 hod.

  So - Ne od 10:00 do 15:00 hod.

 • Pomoc

  Často kladené otázky

  Nenašel/la jste odpověď? Vyplňte online formulář zde.

Zapomněl jste heslo?

Registrovat se

Výše úvěru: 3000 Kč

Poplatek: 820 Kč

Сelková splatná částka: 3000 Kč

Splatnost:

 

Změnit parametry úvěru

Zrušit Registrovat se

Před registrací a podáním Vaší žádosti o úvěr se prosím seznamte s naši kritérii:

Pokud výše uvedená kritéria splňujete, tak prosím pokračujte v registraci.


Zrušit Pokračovat